Novosti

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - mart 2018. godine

I u 2018. godini ASKVA nastavlja sprovođenje programa sertifikacije javnih i privatnih zdravstvenih ustanova. Tokom prva tri mjeseca 2018. godine obavljeno je 8 vanjskih ocjenjivanja (pregled je u tabeli ispod), kao i... Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu juli - decembar 2017. godine

U drugoj polovini 2017. godine nastavljene su aktivnosti na polju sertifikacije kroz organizovanje posjeta zdravstvenim ustanovama. Pored organizovanja vanjske ocjene za ukupno 35 zdravstvenih ustanova (pregled je u tabeli ispod),... Više detalja »

Učešće zaposlenih u Agenciji na seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu u 2017. godini

Zaposleni ASKVA-e su i u 2017. godini učestvovali na obukama, domaćim i međunarodnim konferencijama, na kojima su sticali znanja važna za dalje unapređenje rada ASKVA-e i lično usavršavanje. Dr Siniša Stević, direktor JU ASKVA... Više detalja »

Aktivnosti ASKVA-e na polju sertifikacije u periodu januar - juni 2017. godine

U prvoj  polovini 2017. godine, Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, u skladu sa Planom sertifikacije zdravstvenih ustanova, organizovala i započela postupak... Više detalja »

Sertifikacija 27 zdravstvenih ustanova

Tokom četvrtog tromjesečja 2016. godine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske je izdalo rješenja o dodjeljivanju statusa sertifikovane zdravstvene ustanove za ukupno 27 ustanova, i to za 18 apoteka, 3... Više detalja »

UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA NA 9. sveruskoj naučnoj konferenciji pod nazivom „Medicina i kvalitet - 2016“

MOSKVA, RUSKA FEDERACIJA 5-6. decembar 2016. godine Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv direktora... Više detalja »

UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA NA 3. EVROAZIJSKOM REGIONALNOM FORUMU PROCJENE NOVIH TEHNOLOGIJA U ZDRAVSTVU (HTA)

IZMIR, TURSKA 16-18. novembar 2016. Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv prof. Esre Meltem Koc sa katedre... Više detalja »

Saradnja sa Projektom jačanja sestrinstva u BiH – izrada standarda sestrinske prakse

JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA), kao vodeći pokretač u zdravstvenom sistemu u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, te razvoja i primjene... Više detalja »

Izrada akreditacionih standarda za bolnice prijatelje beba

Inicijativa bolnice prijatelji beba (The Baby Friendly Hospital Initiative – BFHI) je svjetski program Svjetske zdravstvene organizacije i UNICEF-a, pokrenut u 1991, nakon usvajanja „Innocenti Deklaracije“ o promociji dojenja iz... Više detalja »

Projekat JU ASKVA i Svjetske zdravstvene organizacije - Monitoring i evaluacija projektne intervencije „Procjena rizika i menadžment kard

  JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) imenovana je od strane Ministarstva zdravLJa i socijalne zaštite Republike Srpske za sprovođenje projektne... Više detalja »