UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA U PROGRAMU RAZMJENE ZNANJA „SISTEM AKREDITACIJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE“

30. maj - 3. juni 2016. godine, Otava – Toronto, Kanada

Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv direktora akreditacionog tijela Kanade (Accreditation Canada International - ACI), gospodina Sebastijena Odeta, učestvovao u 5. godišnjem programu razmjene znanja pod nazivom „Sistem akreditacije zdravstvene zaštite – upravljanje kvalitetom zdravstvene zaštite i sigurnošću pacijenata“, koji je održan u periodu od 30. maja do 3. juna 2016. godine u Otavi i Torontu, Kanada.

Ovaj specijalno osmišljen petodnevni program je bio dizajniran s ciljem da učesnicima obezbijedi jedinstvenu priliku da ostvare direktan uvid u kanadske pristupe koji se u procesima akreditacije u zdravstvenoj zaštiti primjenjuju u ovoj zemlji. Kao učesnik ovog  programa, dr Stević je takođe imao priliku da stekne nova znanja kao i da razmijeni svoja iskustva sa međunarodnim partnerima iz Kanade, Jamajke, Južne Koreje i Meksika, u okruženju jedne od najiskusnijih svjetskih akreditacionih organizacija. Program je sproveden kroz brojne prezentacije, diskusije i direktne posjete institucijama zdravstvenog sistema Kanade, uključujući zdravstvene ustanove specijalizovane za liječenje akutnih oboljenja, stanja i povreda, te organizacije i službe zadužene za sigurnost i kvalitet zdravstvenih usluga koje se pružaju pacijentima. Učesnici su imali priliku da se upoznaju sa zdravstvenim sistemima u dva kanadska grada, Otavi i Torontu. Programom su takođe bile predviđene i simulacije vanjskih ocjenjivanja zdravstvenih ustanova, koje su sprovedene uz mentorstvo iskusnih ocjenjivača ACI, kako bi se učesnicima omogućilo direktno iskustvo u domenu jedne od integralnih komponenti akreditacionog procesa. Učesnicima programa je bilo omogućeno da istraže cijeli spektar odgovornosti u oblasti akreditacije, od standarda i razvoja softverskih paketa do oblasti upravljanja procesima ocjenjivanja i ljudskim resursima. Ukratko, glavne teme obuhvaćene programom su bile sljedeće:

·         Upravljanje sistemom akreditacije u zdravstvenoj zaštiti: organizaciona struktura, politike, procedure i strateška usmjerenja;

·         Integrisani alati podrške klijentskim organizacijama;

·         Razvoj i održavanje standarda i programa;

·         Razvoj softvera i aplikacija za podršku akreditacionom programu;

·         Izgradnja kapaciteta zdravstvenih organizacija koje su ušle u postupak akreditacije;

·         Rizici i evaluacija: praćenje rizika, upravljanje žalbama, donošenje odluke o akreditaciji;

·         Posjete partnerskim organizacijama ACI, sa fokusom na sigurnost pacijenata i upravljanje kvalitetom;

·         Učešće u simulacijama ocjenjivanja u zdravstvenim ustanovama.

Učešće u ovom programu razmjene znanja svim učesnicima je omogućilo veoma korisnu razmjenu mišljenja, iskustava i ideja, sa posebnim fokusom na procese akreditacije zdravstvenih ustanova, te oblasti sigurnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite.

Nazad na Novosti