Pristup informacijama

Na osnovu člana 26. Zakona o slobodi pristupa informacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/01) i člana 25. Statuta Javne ustanove Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske broj UO 13/21 od 17.9.2021. godine, v.d. direktora Javne ustanove Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske, d o n o s i

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

U JAVNOJ USTANOVI AGENCIJA ZA SERTIFIKACIJU, AKREDITACIJU I UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE REPUBLIKE SRPSKE

 1. Svako fizičko i pravno lice ima pravo podnijeti zahtjev za pristup informacijama iz nadležnosti Javne ustanove Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija).
 2. Zahtjev se Agenciji podnosi u pisanom obliku putem pošte, neposrednom predajom u kancelariji za prijem pošte ili elektronskim putem na adresu office(at)askva.org.
 3. Zahtjev mora biti jasan i mora sadržavati dovoljno podataka u vezi sa prirodom i sadržajem tražene informacije.
 4. Ako zahtjev podnosi fizičko lice ili njegov zakonski zastupnik, dužni su dokazati svoj identitet.
 5. Za pravno lice zahtjev podnosi lice ovlašteno za zastupanje pravnog lica, a što se dokazuje aktuelnim izvodom iz sudskog registra ne starijim od 60 dana.
 6. Po prijemu zahtjeva, Agencija je dužna da postupi po zahtjevu i razmotri činjenice i okolnosti od značaja za obradu zahtjeva.
 7. Nakon obrade zahtjeva Agencija je dužna da u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, obavijesti podnosioca zahtjeva da li je odobrila pristup informaciji djelimično ili u cjelini, s tim da taj rok može biti produžen za 7 dana u slučajevima predviđenim Zakonom.
 8. Pristup informacijama obezbijediće se podnosiocu zahtjeva na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine.
 9. Agencija može odbiti zahtjev za pristup informacijama djelimično ili u cjelini za sljedeće informacije:
  • kada bi se otkrivanjem informacija ili podataka koja su pod kontrolom Agencije povrijedili zakonski propisi o zaštiti ličnih podataka nosioca podataka,
  • kada se otkrivanjem informacije osnovano može očekivati izazivanje značajne štete za interes odbrane i sigurnosti kao i zaštita javne bezbjednosti i sigurnosti zdravlja građana,
  • kada zahtjev za pristup informacijama uključuje informacije koje se odnose na povjerljive komercijalne interese treće strane,
  • kada zahtjev za pristup informacijama uključuje lične interese koji se odnose na privatnost treće strane,
  • kada se, nakon provedenog postupka, utvrdi da objavljivanje informacije nije od javnog interesa.
 10. Ako Agencija nije u mogućnosti da udovolji zahtjevu o tome će, u roku od 8 (osam) dana, obavijestiti podnosioca zahtjeva sa uputom o pravnom lijeku.
 11. Direktor Agencije je odgovorno lice za postupanja koje se odnose na javnost rada Agencije.
 12. U Agenciji će se voditi poseban indeks-registar o vrsti informacija koje su pod kontrolom Agencije.
 13. Troškovi umnožavanja informacija se obračunavaju i naplaćuju u skladu s propisima.
 14. Sastavni dio ovog vodiča je obrazac za podnošenje zahtjeva za pristup informacijama.

v.d. direktora

Dario Dodoš dr med.