Šta je akreditacija?

Akreditacija je zvanični postupak kojim priznato tijelo ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene akreditacione standarde koji se na nju odnose.

Priznato tijelo koje organizuje ocjenjivanje u Republici Srpskoj je Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA).

Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti RS (Sl.glasnik 57/22) akreditacija je dobrovoljna i vrši se na zahtjev sertifikovane zdravstvene ustanove.

Akreditacioni standardi su izjave i očekivanja pacijenata, zdravstvenih profesionalaca, menadžera i drugih, na temelju kojih se ocjenjuje zdravstvena ustanova.

Akreditacione standarde razvijaju i revidiraju strukovna udruženja zdravstvenih radnika i saradnika, te predstavnici zdravstvenih ustanova u saradnji sa Agencijom, a donosi ih Ministar na prijedlog ASKVA-e.

Akreditacija zdravstvenih ustanova priznat je i raširen sveobuhvatan metod unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite u svijetu, kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju i tranziciji, koji olakšava upravljanje ustanovama i doprinosi:

  • efektivnosti (bolji klinički ishodi),
  • uvođenju promjena u organizaciji i
  • unapređenju organizacione kulture.