Postupak akreditacije

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisan je postupak akreditacije. Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, pravilnikom propisuje postupak za akreditaciju zdravstvene ustanove koji sprovodi ASKVA.

Nakon objave pravila za akreditaciju i objave standarda, ustanova podnosi zahtjev za sticanje akreditacije, po prijemu i obradi prijave vrši se ocjena dokumentacije i samoocjena nakon čega slijedi ocjenjivanje na licu mjesta. Ocjenjivanje na licu mjesta vrše ocjenjivači, osobe obučene i osposobljene da vrše ocjenjivanje, jednake po zvanju i struci.

Ocjenjivanje na licu mjesta vrši se putem:

  • posmatranja (prostorije i oprema)
  • razgovor sa ljekarom /stomatologom/ farmaceutom
  • razgovor sa drugim članovima tima
  • direktno posmatranje aktivnosti u timu /ambulanti/ službi
  • pregled dokumentacije (knjiga procedura, pravilnici, registri, zdravstveni kartoni pacijenata planovi kućnih posjeta, planovi prevencije, itd).
  • razgovor i anketa pacijenata.

Ocjenjivanje se vrši u ustanovi, na način da ne ometa redovne radne procese. Po završenom ocjenjivanju na licu mjesta ocjenjivači pišu izvještaj o nalazu u toku ocjenjivanja na osnovu kog Komisija daje konačnu preporuku. Na osnovu preporuke date od strane Komisije, direktor ASKVA-e izdaje potvrdu o akreditaciji.

Status akreditacije uz redovan nadzor traje do 5 godina nakon čega slijedi reakreditacija.