Šta je sertifikacija?

Sertifikacija zdravstvenih ustanova je u sistem zdravstvene zaštite Republike Srpske uvedena Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 2009. godine, kao nov pristup sa fokusom na sigurnost za sve učesnike u procesu pružanja zdravstvene zaštite. Sertifikacija je propisan postupak kojim se ocjenjuje i potvrđuje da zdravstvena ustanova zadovoljava unaprijed definisane i objavljene standarde sigurnosti u procesu pružanja zdravstvene zaštite.

Sertifikacija je obavezna za sve zdravstvene ustanove, vrši se prema djelimično kolegijalno dogovorenim standardima, manje je zahtjevna i manje specifična od akreditacije, odnosi se uvijek na cijelu zdravstvenu ustanovu, dok je sticanje statusa sertifikovane ustanove uslov za obavljanje zdravstvene djelatnosti.  

Cilj uvođenja programa sertifikacije zdravstvenih ustanova u zdravstveni sistem Republike Srpske je uspostavljanje sistema rada u zdravstvenim ustanovama koji omogućava:

  • sigurnost pacijenata i osoblja,
  • veće povjerenje korisnika u sistem zdravstvene zaštite,
  • stalno unapređenje procesa rada,
  • stvaranje jednakih ili približnih uslova za pružanje zdravstvenih usluga u cijelom sistemu zdravstvene zaštite RS,
  • zaštitu životne sredine.