Шта је сертификација?

Сертификација здравствених установа је у систем здравствене заштите Републике Српске уведена Законом о здравственој заштити 2009. године, као нов приступ са фокусом на сигурност за све учеснике у процесу пружања здравствене заштите. Сертификација је прописан поступак којим се оцјењује и потврђује да здравствена установа задовољава унапријед дефинисане и објављене стандарде сигурности у процесу пружања здравствене заштите.

Сертификација је обавезна за све здравствене установе, врши се према дјелимично колегијално договореним стандардима, мање је захтјевна и мање специфична од акредитације, односи се увијек на цијелу здравствену установу, док је стицање статуса сертификоване установе услов за обављање здравствене дјелатности.  

Циљ увођења програма сертификације здравствених установа у здравствени систем Републике Српске је успостављање система рада у здравственим установама који омогућава:

  • сигурност пацијената и особља,
  • веће повјерење корисника у систем здравствене заштите,
  • стално унапређење процеса рада,
  • стварање једнаких или приближних услова за пружање здравствених услуга у цијелом систему здравствене заштите РС,
  • заштиту животне средине.