Шта је акредитација?

Акредитација је званични поступак којим признато тијело оцјењује и потврђује да здравствена установа задовољава унапријед дефинисане и објављене акредитационе стандарде који се на њу односе.

Признато тијело које организује оцјењивање у Републици Српској је Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС (АСКВА).

Према Закону о здравственој заштити РС (Сл.гласник 57/22) акредитација је добровољна и врши се на захтјев сертификоване здравствене установе.

Акредитациони стандарди су изјаве и очекивања пацијената, здравствених професионалаца, менаџера и других, на темељу којих се оцјењује здравствена установа.

Акредитационе стандарде развијају и ревидирају струковна удружења здравствених радника и сарадника, те представници здравствених установа у сарадњи са Агенцијом, а доноси их Министар на приједлог АСКВА-е.

Акредитација здравствених установа признат је и раширен свеобухватан метод унапређења квалитета здравствене заштите у свијету, како у развијеним земљама тако и у земљама у развоју и транзицији, који олакшава управљање установама и доприноси:

  • ефективности (бољи клинички исходи),
  • увођењу промјена у организацији и
  • унапређењу организационе културе.