Приступ информацијама

На основу члана 26. Закона о слободи приступа информацијама („Службени гласник Републике Српске“, број 20/01) и члана 25. Статута Јавне установе Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске број УО 13/21 од 17.9.2021. године, в.д. директора Јавне установе Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске, д о н о с и

ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

У ЈАВНОЈ УСТАНОВИ АГЕНЦИЈА ЗА СЕРТИФИКАЦИЈУ, АКРЕДИТАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

 1. Свако физичко и правно лице има право поднијети захтјев за приступ информацијама из надлежности Јавне установе Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (у даљем тексту: Агенција).
 2. Захтјев се Агенцији подноси у писаном облику путем поште, непосредном предајом у канцеларији за пријем поште или електронским путем на адресу office(at)askva.org.
 3. Захтјев мора бити јасан и мора садржавати довољно података у вези са природом и садржајем тражене информације.
 4. Ако захтјев подноси физичко лице или његов законски заступник, дужни су доказати свој идентитет.
 5. За правно лице захтјев подноси лице овлаштено за заступање правног лица, а што се доказује актуелним изводом из судског регистра не старијим од 60 дана.
 6. По пријему захтјева, Агенција је дужна да поступи по захтјеву и размотри чињенице и околности од значаја за обраду захтјева.
 7. Након обраде захтјева Агенција је дужна да у року од 15 дана од дана пријема захтјева, обавијести подносиоца захтјева да ли је одобрила приступ информацији дјелимично или у цјелини, с тим да тај рок може бити продужен за 7 дана у случајевима предвиђеним Законом.
 8. Приступ информацијама обезбиједиће се подносиоцу захтјева на једном од званичних језика Босне и Херцеговине.
 9. Агенција може одбити захтјев за приступ информацијама дјелимично или у цјелини за сљедеће информације:
  • када би се откривањем информација или података која су под контролом Агенције повриједили законски прописи о заштити личних података носиоца података,
  • када се откривањем информације основано може очекивати изазивање значајне штете за интерес одбране и сигурности као и заштита јавне безбједности и сигурности здравља грађана,
  • када захтјев за приступ информацијама укључује информације које се односе на повјерљиве комерцијалне интересе треће стране,
  • када захтјев за приступ информацијама укључује личне интересе који се односе на приватност треће стране,
  • када се, након проведеног поступка, утврди да објављивање информације није од јавног интереса.
 10. Ако Агенција није у могућности да удовољи захтјеву о томе ће, у року од 8 (осам) дана, обавијестити подносиоца захтјева са упутом о правном лијеку.
 11. Директор Агенције је одговорно лице за поступања које се односе на јавност рада Агенције.
 12. У Агенцији ће се водити посебан индекс-регистар о врсти информација које су под контролом Агенције.
 13. Трошкови умножавања информација се обрачунавају и наплаћују у складу с прописима.
 14. Саставни дио овог водича је образац за подношење захтјева за приступ информацијама.

в.д. директорa

Дарио Додош др мед.