Квалитет

Шта је квалитет? Која је његова димензија и сврха?

Квалитет се може дефинисати као скуп својстава и карактеристика производа или услуга, који се односи на њихову могућност да задовоље утврђене или изражене потребе. 

Квалитет у здравственој заштити дефинише се као степен до кога су активности, предузете или непредузете, усаглашене са стандардима добре праксе максимизирале вјероватноћу позитивног исхода и минимизирале ризике и друге нежељене исходе. Водећи рачуна о различитим интересима актера који су директно укључени у пружање медицинских услуга, разликујемо три димензије квалитетне медицинске заштите:

  • квалитет како га виде корисници: оно што корисници траже од услуге,
  • квалитет како га виде здравствени професионалци: доктори, медицински техничари и други стручњаци процјењују да ли су задовољене потребе пацијената; да ли су услуге технички исправно пружене; да ли су примјењене одговарајуће процедуре с циљем да се задовоље потребе пацијената/са акцентом на напуштање концепта патерналистичког односа и успостављања партнерског односа између пацијента и здравствених професионалаца,
  • квалитет како га опажа менаџмент: медицинска заштита се оцјењује у односу на ефикасност, ефективност, унутар заданих ограничења и смјерница које су прописали доносиоци политичких и финансијских одлука у здравственом систему.

Да бисмо могли говорити о квалитетној здравственој заштити, ова три погледа треба да су интегрисана.

Може се рећи да у свијету постоји консензус када је у питању незадовољство здравственим услугамаПроблеми се посебно односе на приступ и континуитет заштите, клиничку ефективност, сигурност пацијената, задовољство корисника и јавну одговорност. Сви ови проблеми су довели до тога да унапређење квалитета у већини земаља има главну улогу у реформи здравствених система и пружања услуга. Све земље суочавају се са изазовима да са расположивим ресурсима осигурају приступ, правичност, сигурност и учешће пацијената, и да развијају вјештине, технологију и медицину на бази доказа. Да би на систематски начин рјешавали наведене проблеме, већина земаља прилази изради националних стратегија и политика које се баве унапређењем квалитета и сигурности здравствене заштите. Република Српска је такође усвојила документе који се тичу стратегије и политике квалитета и сигурности здравствене заштите.