Kvalitet

Šta je kvalitet? Koja je njegova dimenzija i svrha?

Kvalitet se može definisati kao skup svojstava i karakteristika proizvoda ili usluga, koji se odnosi na njihovu mogućnost da zadovolje utvrđene ili izražene potrebe. 

Kvalitet u zdravstvenoj zaštiti definiše se kao stepen do koga su aktivnosti, preduzete ili nepreduzete, usaglašene sa standardima dobre prakse maksimizirale vjerovatnoću pozitivnog ishoda i minimizirale rizike i druge neželjene ishode. Vodeći računa o različitim interesima aktera koji su direktno uključeni u pružanje medicinskih usluga, razlikujemo tri dimenzije kvalitetne medicinske zaštite:

  • kvalitet kako ga vide korisnici: ono što korisnici traže od usluge,
  • kvalitet kako ga vide zdravstveni profesionalci: doktori, medicinski tehničari i drugi stručnjaci procjenjuju da li su zadovoljene potrebe pacijenata; da li su usluge tehnički ispravno pružene; da li su primjenjene odgovarajuće procedure s ciljem da se zadovolje potrebe pacijenata/sa akcentom na napuštanje koncepta paternalističkog odnosa i uspostavljanja partnerskog odnosa između pacijenta i zdravstvenih profesionalaca,
  • kvalitet kako ga opaža menadžment: medicinska zaštita se ocjenjuje u odnosu na efikasnost, efektivnost, unutar zadanih ograničenja i smjernica koje su propisali donosioci političkih i finansijskih odluka u zdravstvenom sistemu.

Da bismo mogli govoriti o kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti, ova tri pogleda treba da su integrisana.

Može se reći da u svijetu postoji konsenzus kada je u pitanju nezadovoljstvo zdravstvenim uslugamaProblemi se posebno odnose na pristup i kontinuitet zaštite, kliničku efektivnost, sigurnost pacijenata, zadovoljstvo korisnika i javnu odgovornost. Svi ovi problemi su doveli do toga da unapređenje kvaliteta u većini zemalja ima glavnu ulogu u reformi zdravstvenih sistema i pružanja usluga. Sve zemlje suočavaju se sa izazovima da sa raspoloživim resursima osiguraju pristup, pravičnost, sigurnost i učešće pacijenata, i da razvijaju vještine, tehnologiju i medicinu na bazi dokaza. Da bi na sistematski način rješavali navedene probleme, većina zemalja prilazi izradi nacionalnih strategija i politika koje se bave unapređenjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite. Republika Srpska je takođe usvojila dokumente koji se tiču strategije i politike kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.