Praćenje indikatora kvaliteta u bolnicama Republike Srpske

Jedan od uslova za kvalitetan i efikasan rad zdravstvenih ustanova je stalno unapređivanje kliničke prakse zdravstvenih profesionalaca. Klinička praksa se unapređuje prema metodama stalnog poboljšavanja kvaliteta usluge. Ovo je kontinuirani proces koji započinje poređenjem performansi (rezultata rada) sopstvene ustanove ili organizacione jedinice sa performansama sličnih ustanova u okruženju ili šire. Na osnovu poređenja, dolazi se do potencijalnih mjesta za unapređenje, pa se identifikacijom problema i analizom potencijalnih uzroka koji su do njega doveli, te sagledavanjem mogućih rješenja i izdvajanjem najboljeg, pokušavaju unaprijediti trenutni rezultati. Na osnovu odabranog rješenja, izrađuje se plan aktivnosti koje će se primjenjivati u praksi, pratiti napredak i vršiti analiza postignutih rezultata, odnosno stepen postignutog poboljšanja, te vršiti odgovarajuća unapređenja. 

Indikatori kvaliteta i sigurnosti su kvantitativne mjere, koje se koriste za praćenje i ocjenu kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite. 

Kroz prikupljanje i praćenje indikatora kvaliteta osigurava se pouzdan preduslov i efikasan mehanizam za procjenu uspješnosti kliničke prakse.

Proces prikupljanja i praćenja indikatora kvaliteta ima slijedeće karakteristike: 

  • prikupljaju se podaci koji su relevantni za kliničku praksu i koje je lako dobiti tokom redovnog rada,
  • rezultati su višestruko uporedivi (moguće je i unutrašnje i vanjsko poređenje),
  • proces je kontinuiran,
  • rezultati su jasno vidljivi i dostupni svim zainteresovanim stranama i omogućavaju planiranje potrebnih promjena u kliničkoj praksi.

 

Nastojanje je da u bolničkim ustanovama u Republici Srpskoj zaživi praćenje međunarodno uporedivih indikatora kvaliteta, nakon čega bi se kvalitet rada i kliničke prakse mogao upoređivati sa kvalitetom rada i kliničke prakse u sličnim ustanovama u regionu.

O projektu „Praćenje indikatora kvaliteta u bolnicama Republike Srpske“ možete pročitati ovdje.