Razvoj sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolničkom sektoru u RS

Uočivši prednosti uvođenja kliničkih puteva u bolnice Republike Srpske kroz projekat “Razvoj procedura - kliničkih puteva za bolnički sektor u RS“ koji je Agencija realizovala uz finansijsku podršku FZO RS, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS je odlučilo da se kroz projekat „Uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u bolnički sektor Republike Srpske“ nastavi uvođenje primjene ove metodologije u ostale bolničke ustanove u RS.Na implementaciji projekta angažovana je beogradska konsultantska firma „Bonex inženjering“ koja je u realizaciju projekta uključila i Agenciju. Projekat je finansiran sredstvima Svjetske banke.

Komponenta „Razvoj i uvođenje kliničkih puteva u bolničke ustanove u RS“

Uprvoj fazi projekta tokom 2008. godine, u svim bolničkim ustanovama predstavljena je metodologija izrade kliničkih puteva, sve ustanove su napravile planove izrade kliničkih puteva i dostavile Agenciji. Tokom 2008. godine tim Agencije je pružao tehničku pomoć zdravstvenim ustanovama pri izradi samih kliničkih puteva kroz pisane komentare na dostavljene radne verzije.

U toku 2009. godine nastavljena je izrada kliničkih puteva prema planovima, kroz organizovanje radionica u svakoj od ustanova i predstavljeno je uputstvo za primjenu kliničkih puteva. U 2009. godini obavljen je monitoring svih kliničkih puteva u svim bolnicama RS. Nakon obavljenog monitoringa, ustanovama je dostavljen izvještaj sa jasnim smjernicama za dalje unapređenje.

Tokom redovnih posjeta bolnicama u 2010. godini rađena je priprema i obuka koordinatora za korištenje kliničkih puteva u praćenju indikatora kvaliteta, odnosno za rad sa bazom PATH indikatora i načinom korištenja kliničkih puteva u cilju ispunjenja baze za korištenje kliničkih puteva u praćenju indikatora kvaliteta. Zatim se pristupilo analizi presjeka primjene kliničkih puteva i izmjeni liste obaveznih kliničkih puteva što predstavlja uvod u početak praćenja indikatora kvaliteta kroz novu softversku aplikaciju.

Komponenta „Praćenje indikatora kvaliteta u bolnicama Republike Srpske

Agencija je i početkom 2011. godine nastavila sa pružanjem stručne podrške zdravstvenim ustanovama u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite kroz praćenje indikatora kvaliteta. Od 1.1.2011. zdravstvene ustanove su počele sa unosom podataka u dizajniranu softersku aplikaciju. Riječ je o online aplikaciji baze podataka koja omogućava unos parametara neophodnih za izračunavanje indikatora kvaliteta propisanih u prijedlogu Pravilnika o indikatorima kvaliteta i načinima praćenja i evaluacije kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite. Aplikacija, osim samog unosa potrebnih parametara, vrši i izračunavanje indikatora te grafičko predstavljanje izračunatih vrijednosti sa mogućnošću međusobnog poređenja vrijednosti iz proizvoljnog broja bolnica u Republici Srpskoj.