Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u PZZ

Projekat „Podrška programu akreditacije timova porodične medicine, programu sertifikacije domova zdravlja i uspostavljanju sistema za praćenje kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ dio je sveobuhvatnog projekta „Jačanje zdravstvenog sektora (HSEP)“ kojim koordiniše Jedinica za koordinaciju projekata Svjetske banke Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Projekat pruža direktnu podršku aktivnostima koje sprovodi Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS (ASKVA) na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj, stavljajući fokus na primarnu zdravstvenu zaštitu kroz tri projektne komponente:

  •  Podrška programu akreditacije timova porodične medicine u RS
  • Podrška programu sertifikacije domova zdravlja u RS
  • Podrška uspostavljanju sistema za elektronsko praćenje indikatora kvaliteta na nivou primarne zdravstvene zaštite (u timovima porodične medicine).

Komponenta 1

Sredstva projekta omogućavaju akreditaciju 200 timova porodične medicine širom Republike Srpske. Osnovni kriterijum za uključivanje timova u akreditacioni program je ispunjavanje uslova koji su definisani Standardima za akreditaciju timova/ambulanti porodične medicine. Redovan godišnji nadzor akreditovanih timova porodične medicine takođe će biti finansiran sredstvima projekta.

Komponenta 2

Projektom su obezbijeđena sredstva za sertifikaciju 20 domova zdravlja i kriterijumi za uključivanje domova zdravlja u sertifikacioni program su ispunjavanje uslova iz Standarda za sertifikaciju domova zdravlja i pozitivni izvještaji konsultanata nakon terenskih posjeta domovima zdravlja.

Komponenta 3

Trećom komponentom će se postaviti temelji za uvođenje kliničkog upravljanja potrebnog radi stalnog unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite kroz uvođenje kliničkih puteva na primarnom nivou zdravstvene zaštite i praćenje indikatora kvaliteta uz pomoć softverske aplikacije koja će prikupljene podatke iz domova zdravlja koristiti za izračunavanje ispunjenosti propisanih indikatora. Rezultat aktivnosti u sklopu ove komponente biće uspostavljen sistem za elektronsko praćenje indikatora ispunjenosti godišnjih planova liječenja i prevencije i za praćenje indikatora kvaliteta.

Očekujemo da će projekat omogućiti uspostavljanje odgovarajućih sistema za upravljanje domovima zdravlja i obezbijediti sigurnije uslove za rad osoblja i sigurnije uslove za pacijente kroz smanjenje rizika od neželjenih događaja. Uspostavljeni sistemi upravljanja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti doprinijeće standardizaciji i dokumentovanju svih radnih procesa čime će se osigurati uslovi za unapređenje kvaliteta rada i praćenje prema kliničkim pokazateljima. 

Krajnji efekti aktivnosti u uspostavljanju sistema sigurnosti i kvaliteta u primarnoj zdravstvenoj zaštiti omogućiće racionalizaciju troškova iste.

Kroz ovaj projekat otvaraju se i mnogobrojne mogućnosti za učesnike u programima na saradnji sa drugim projektima i inicijativama kao i razmjeni iskustava iz razvijenih zemalja i zemalja u tranziciji.