Подршка програму акредитације тимова породичне медицине, програму сертификације домова здравља и успостављању система за праћење квалитета у ПЗЗ

Пројекaт „Подршка програму акредитације тимова породичне медицине, програму сертификације домова здравља и успостављању система за праћење квалитета у примарној здравственој заштити“ дио је свеобухватног пројекта „Јачање здравственог сектора (HSEP)“ којим координише Јединица за координацију пројеката Свјетске банке Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Пројекат пружа директну подршку активностима које спроводи Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите РС (АСКВА) на унапређењу квалитета здравствене заштите у Републици Српској, стављајући фокус на примарну здравствену заштиту кроз три пројектне компоненте:

  •  Подршка програму акредитације тимова породичне медицине у РС
  • Подршка програму сертификације домова здравља у РС
  • Подршка успостављању система за електронско праћење индикатора квалитета на нивоу примарне здравствене заштите (у тимовима породичне медицине).

Компонента 1

Средства пројекта омогућавају акредитацију 200 тимова породичне медицине широм Републике Српске. Основни критеријум за укључивање тимова у акредитациони програм је испуњавање услова који су дефинисани Стандардима за акредитацију тимова/амбуланти породичне медицине. Редован годишњи надзор акредитованих тимова породичне медицине такође ће бити финансиран средствима пројекта.

Компонента 2

Пројектом су обезбијеђена средства за сертификацију 20 домова здравља и критеријуми за укључивање домова здравља у сертификациони програм су испуњавање услова из Стандарда за сертификацију домова здравља и позитивни извјештаји консултаната након теренских посјета домовима здравља.

Компонента 3

Трећом компонентом ће се поставити темељи за увођење клиничког управљања потребног ради сталног унапређења квалитета здравствене заштите кроз увођење клиничких путева на примарном нивоу здравствене заштите и праћење индикатора квалитета уз помоћ софтверске апликације која ће прикупљене податке из домова здравља користити за израчунавање испуњености прописаних индикатора. Резултат активности у склопу ове компоненте биће успостављен систем за електронско праћење индикатора испуњености годишњих планова лијечења и превенције и за праћење индикатора квалитета.

Очекујемо да ће пројекат омогућити успостављање одговарајућих система за управљање домовима здравља и обезбиједити сигурније услове за рад особља и сигурније услове за пацијенте кроз смањење ризика од нежељених догађаја. Успостављени системи управљања у примарној здравственој заштити допринијеће стандардизацији и документовању свих радних процеса чиме ће се осигурати услови за унапређење квалитета рада и праћење према клиничким показатељима. 

Крајњи ефекти активности у успостављању система сигурности и квалитета у примарној здравственој заштити омогућиће рационализацију трошкова исте.

Кроз овај пројекат отварају се и многобројне могућности за учеснике у програмима на сарадњи са другим пројектима и иницијативама као и размјени искустава из развијених земаља и земаља у транзицији.