Развој система менаџмента и система квалитета у болничком сектору у РС

Уочивши предности увођења клиничких путева у болнице Републике Српске кроз пројекат “Развој процедура - клиничких путева за болнички сектор у РС“ који је Агенција реализовала уз финансијску подршку ФЗО РС, Министарство здравља и социјалне заштите РС је одлучило да се кроз пројекат „Увођење система менаџмента и система квалитета у болнички сектор Републике Српске“ настави увођење примјене ове методологије у остале болничке установе у РС.На имплементацији пројекта ангажована је београдска консултантска фирма „Bonex инжењеринг“ која је у реализацију пројекта укључила и Агенцију. Пројекат је финансиран средствима Свјетске банке.

Компонента „Развој и увођење клиничких путева у болничке установе у РС“

Упрвој фази пројекта током 2008. године, у свим болничким установама представљена је методологија израде клиничких путева, све установе су направиле планове израде клиничких путева и доставиле Агенцији. Током 2008. године тим Агенције је пружао техничку помоћ здравственим установама при изради самих клиничких путева кроз писане коментаре на достављене радне верзије.

У току 2009. године настављена је израда клиничких путева према плановима, кроз организовање радионица у свакој од установа и представљено је упутство за примјену клиничких путева. У 2009. години обављен је мониторинг свих клиничких путева у свим болницама РС. Након обављеног мониторинга, установама је достављен извјештај са јасним смјерницама за даље унапређење.

Током редовних посјета болницама у 2010. години рађена је припрема и обука координатора за кориштење клиничких путева у праћењу индикатора квалитета, односно за рад са базом PATH индикатора и начином кориштења клиничких путева у циљу испуњења базе за кориштење клиничких путева у праћењу индикатора квалитета. Затим се приступило анализи пресјека примјене клиничких путева и измјени листе обавезних клиничких путева што представља увод у почетак праћења индикатора квалитета кроз нову софтверску апликацију.

Компонента „Праћење индикатора квалитета у болницама Републике Српске

Агенција је и почетком 2011. године наставила са пружањем стручне подршке здравственим установама у унапређењу квалитета здравствене заштите кроз праћење индикатора квалитета. Од 1.1.2011. здравствене установе су почеле са уносом података у дизајнирану софтерску апликацију. Ријеч је о online апликацији базе података која омогућава унос параметара неопходних за израчунавање индикатора квалитета прописаних у приједлогу Правилника о индикаторима квалитета и начинима праћења и евалуације квалитета и сигурности здравствене заштите. Апликација, осим самог уноса потребних параметара, врши и израчунавање индикатора те графичко представљање израчунатих вриједности са могућношћу међусобног поређења вриједности из произвољног броја болница у Републици Српској.