Pilotiranje i evaluacija ACG sistema američkog Univerziteta Johns Hopkins u RS

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je u drugoj polovini 2012. godine pokrenula pilot-projekat sa Centrom za istraživanje i razvoj zdravstvene zaštite Škole za javno zdravstvo „Bloomberg Univerziteta Johns Hopkins iz Baltimora, savezna država Merilend.

Projekat pod nazivom „Pilotiranje i evaluacija ACG sistema američkog Univerziteta Johns Hopkins u Republici Srpskoj“ uvodi ACG sistem koji će služiti za mjerenje komorbiditeta populacije u Republici Srpskoj i izračunavati očekivane potrebe za zdravstvenim uslugama. Pacijenti različitih domova zdravlja će biti usklađeni po komorbiditetu i izračunavaće se opravdanost veće potrošnje resursa zdravstvenog sistema. Ovo je pilot-projekat o načinima kojima se može postići bolja distribucija resursa između različitih domova zdravlja. Specifični cilj ovog projekta je pilotiranje ACG sistema za elektronsko praćenje učinkovitosti 20 timova porodične medicine u dva doma zdravlja, koji obuhvataju populaciju od 30.000 građana, sa odgovarajućom IT infrastrukturom za elektronsko izvještavanje i sa timovima porodične medicine sa iskustvom u korištenju postojećeg elektronskog programa (sofverska aplikacija).

ACG sistem

ACG sistem je pristup u mjerenju morbiditeta pacijenata i populacije. Koristi podatke o uspostavljenim dijagnozama i propisanim lijekovima za svrstavanje pacijenata u jednu od 93 jednoznačno određene grupe – prilagođene kliničke grupe (adjusted clinical groups ACG) čime je omogućeno preciznije predstavljanje ukupne kombinacije morbiditeta. Za razliku od sistema koji vrše grupisanje na osnovu epizoda njege, ACG uzima u obzir kombinaciju svih bolesti jednog pacijenta tokom različitih kontakata sa zdravstvenim sistemom. Trenutno je u upotrebi ili se testira u preko 12 zemalja u svijetu sa ciljem da se unaprijedi tačnost i ispravnost u procjeni učinka davalaca zdravstvenih usluga, predviđajući upotrebu zdravstvenog sistema i uspostavljajući pravedno finansiranje.