O Agenciji

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je osnovana odlukom Vlade Republike Srpske 2002. godine, a započela je sa radom u februaru 2003. godine. Agencija je podržana kroz projekat Osnovnog zdravstva finansiranog iz kredita Svjetske banke.

Vlada Republike Srpske je Rješenjem o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske br. 04/1-012-2-277/20 od 6.2.2020. godine imenovala Bojana Lukića, dipl.ecc., za vršioca dužnosti direktora.

Osim direktora i 10 zaposlenih, Agencija trenutno ima više od 100 saradnika koji se angažuju po potrebi.

Agencija je osnovana kao republička upravna organizacija a 2010. godine je promijenila pravni status i nastavila rad kao javna ustanova.

Nadležnosti Agencije definisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti objavljenim u Službenom glasniku Republike Srpske br. 106/09 (preuzmi ovdje) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti objavljenim u Službenom glasniku Republike Srpske br. 44/15 (preuzmi ovdje) i obuhvataju:

1. Sertifikaciju zdravstvenih ustanova,

2. Akreditaciju zdravstvenih ustanova,

3. Praćenje i vrednovanje indikatora kvaliteta.