O Agenciji

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je osnovana odlukom Vlade Republike Srpske 2002. godine, a započela je sa radom u februaru 2003. godine. Agencija je podržana kroz projekat Osnovnog zdravstva finansiranog iz kredita Svjetske banke.

Vlada Republike Srpske je Rješenjem o imenovanju vršioca dužnosti direktora JU Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske br. 04/1-012-2-1637/23 od 11.5.2023. godine imenovala dr Daria Dodoša, spec. hirurgije, za vršioca dužnosti direktora.

Osim direktora i 11 zaposlenih, Agencija trenutno ima više od 100 saradnika koji se angažuju po potrebi.

Agencija je osnovana kao republička upravna organizacija a 2010. godine je promijenila pravni status i nastavila rad kao javna ustanova.

Nadležnosti Agencije definisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti objavljenim u Službenom glasniku Republike Srpske br. 57/22 (preuzmi ovdje).

Agencija obavlja stručne, regulatorne i razvojne poslove u vezi sa procjenom i unapređenjem kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite, i druge poslove u skladu sa zakonom.