Organizacija Agencije

Poslovi i zadaci iz nadležnosti Agencije organizuju se u okviru četiri unutrašnje organizacione jedinice, predstavljene organigramom, i to: 

a) Sektor za opšte i pravne poslove,

b) Sektor za sertifikaciju, 

v) Sektor za akreditaciju i kvalitet,

g) Sektor za informacione tehnologije. 

U okviru sektora za opšte i pravne poslove organizuju se poslovi:

a) obezbjeđivanja efikasnog i ekonomičnog korišćenja ljudskih, finansijskih i materijalnih resursa Agencije, obavljanje pravnih i kadrovskih poslova, planiranje, modeliranje i održavanje organizacione strukture i strukture radnih mjesta, obavljanje finansijsko-planskih i računovodstvenih poslova, analitičko informativnih, organizacionih i poslova odnosa sa javnošću, 

b) obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova za potrebe Agencije, a naročito: pripremanje materijala za raspravu sa predstavnicima republičkih organa, zdravstvenih ustanova i drugih korisnika usluga Agencije, pripremanje materijala za konferencije i seminare, donošenje normativnih akata, organizovanje sastanaka sa korisnicima usluga i predstavnicima međunarodnih organizacija, sklapanje ugovora, planiranje i izvršavanje budžeta Agencije, vođenje finansijske evidencije i blagajne, vođenje materijalnog knjigovodstva, kao i nabavke, distribucije i održavanja opreme Agencije, obavljanje poslova protokola i arhive (kancelarijsko poslovanje), pružanje daktilografskih usluga, usluga lektorisanja i kopiranja materijala, usluga prevođenja, umnožavanje, slaganje i fotokopiranje materijala, obezbjeđivanje komunikacija unutar Agencije (telefonski pozivi, prijem i slanje pošte, arhiviranje cjelokupne dokumentacije koju izradi i primi Agencija), obavljanje poslova vozača i održavanja higijene, 

v) podnošenje godišnjeg izvještaja o radu Ministrastvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske,

g) obavljanje i drugih poslova, koje odredi direktor Agencije.

U okviru sektora za sertifikaciju organizuju se poslovi:

a) sprovođenja postupka sertifikacije zdravstvenih ustanova,

b) razvijanje i revidiranje sertifikacionih standarda,

v) predlaganja komisije za sertifikaciju,

g) ocjenjivanja usklađenosti i davanje informacija o sertifikaciji i sertifikacionim standardima,

d) organizovanje seminara iz područja sertifikovanja i unapređenja sigurnosti zdravstvene zaštite,

đ) promovisanje mjesta i uloge sertifikovanja u sistemu unapređenja sigurnosti zdravstvene zaštite,

e) vršenje postupka revizije sertifikovanih zdravstvenih ustanova,

ž) praćenja efekata sertifikacije i predlaganje mjera i standarda za unapređenje sigurnosti zdravstvene zaštite,

z) procjene potreba za dodatno usavršavanje ocjenjivača,

i) vođenje registra ocjenjivača,

j) vođenje registra sertifikacionih standarda, 

k) predlaganje predviđenih sredstava za pokrivanje troškova edukacije iz područja setifikovanja, troškova ocjenjivanja i nadzora,

l) obavljanje i drugih poslova koje odredi direktor Agencije.

U okviru sektora za poslove akreditacije i kvaliteta organizuju se poslovi:

a) sprovođenja postupka akreditovanja zdravstvenih ustanova i izdavanje akreditacija,

b) razvijanje i revidiranje akreditacionih standarda,

v) razvijanje sistema akreditovanja usklađenog sa međunarodnim standardima i praksom,

g) imenovanje komisije za akreditovanje,

d) ocjenjivanje usklađenosti i davanje informacija o akreditovanju i akreditacionim standardima,

đ) vođenja registra akreditovanih zdravstvenih ustanova,

e) promovisanje mjesta i uloge akreditovanja u sistemu unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite, 

ž) organizovanje seminara i edukacija iz područja akreditovanja i unapređenja kvaliteta zdravstvene zaštite,

z) vršenje nadzora nad akreditovanim zdravstvenim ustanovama u djelokrugu standarda za akreditaciju,

i) praćenje efekata akreditacije i predlaganje mjera i standarda za unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite,

j) praćenje i vrednovanje indikatora kvaliteta zdravstvene zaštite,

k) pružanje stručne podrške zdravstvenim ustanovama u praćenju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite,

l) vođenja registra ocjenjivača,

lj) vođenja registra eksperata za pojedine oblasti,

m) vođenja registra akreditovanih zdravstvenih ustanova, 

n) provjere sprovedenih korektivnih mjera nakon ocjenjivanja,

nj) sprovođenja redovnog i vanrednog nadzora,

o) predlaganja predviđenih sredstava za pokrivanje troškova edukacije iz područja akreditovanja, troškova ocjenjivanja, akreditacije i nadzora,

p) saradnje sa komisijama za kvalitet u zdravstvenim ustanovama na izradi i praćenju programa unapređenja kvaliteta njihovog rada,

r) procjena zadovoljstva korisnika usluga zdravstvenih ustanova,          

s) obavljanje i drugih poslova koje odredi direktor Agencije.

U okviru sektora za informacione tehnologije organizuju se poslovi:

a) održavanja svih elemenata računarske mreže (hardware, software), osiguravanje svih potrebnih operativnih procesa koji će obezbijediti normalan rad i eksploataciju računarske mreže,

b) administracija servera, aktivne i pasivne mrežne opreme– internog, servera, kao i web servera Agencije

v) razvoja i upravljanja računarskom mrežom,

g) izrade, implementacije i testiranja plana u slučaju katastrofe kojim će se osigurati integritet podataka (redovan „backup“ podataka),

d) izrade i implementacije pravila za vanredne situacije i brzi oporavak sistema,

đ) praćenje opterećenja sistema i optimizacija servisa,

e) instalacija operativnih sistema i softvera i licenciranje održavanje i razvoj baza podataka koje Agencija koristi za pohranjivanje i analizu podataka,

ž) kontrola privilegije pristupa, pravljenje rezervnih kopija podataka,

z) analiza trenutnih i budućih projekata Agencija u cilju razvoja aplikacija i baza podataka za podršku projektima,

i) projektovanja i implementacija novih aplikacija i baza podataka u skladu sa potrebama projekata Agencije,

j) dizajn i ažuriranje internetske stranice Agencije (Website).

k) obavljanje i drugih poslova koje odredi direktor Agencije.