Организација Агенције

Послови и задаци из надлежности Агенције организују се у оквиру четири унутрашње организационе јединице, представљене органиграмом, и то: 

а) Сектор за опште и правне послове,

б) Сектор за сертификацију, 

в) Сектор за акредитацију и квалитет,

г) Сектор за информационе технологије. 

У оквиру сектора за опште и правне послове организују се послови:

а) oбезбјеђивања ефикасног и економичног коришћења људских, финансијских и материјалних ресурса Агенције, обављање правних и кадровских послова, планирање, моделирање и одржавање организационе структуре и структуре радних мјеста, обављање финансијско-планских и рачуноводствених послова, аналитичко информативних, организационих и послова односа са јавношћу, 

б) обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Агенције, а нарочито: припремање материјала за расправу са представницима републичких органа, здравствених установа и других корисника услуга Агенције, припремање материјала за конференције и семинаре, доношење нормативних аката, организовање састанака са корисницима услуга и представницима међународних организација, склапање уговора, планирање и извршавање буџета Агенције, вођење финансијске евиденције и благајне, вођење материјалног књиговодства, као и набавке, дистрибуције и одржавања опреме Агенције, обављање послова протокола и архиве (канцеларијско пословање), пружање дактилографских услуга, услуга лекторисања и копирања материјала, услуга превођења, умножавање, слагање и фотокопирање материјала, обезбјеђивање комуникација унутар Агенције (телефонски позиви, пријем и слање поште, архивирање цјелокупне документације коју изради и прими Агенција), обављање послова возача и одржавања хигијене, 

в) подношење годишњег извјештаја о раду Министраству здравља и социјалне заштите Републике Српске,

г) обављање и других послова, које одреди директор Агенције.

У оквиру сектора за сертификацију организују се послови:

а) спровођења поступка сертификације здравствених установа,

б) развијање и ревидирање сертификационих стандарда,

в) предлагања комисије за сертификацију,

г) оцјењивања усклађености и давање информација о сертификацији и сертификационим стандардима,

д) организовање семинарa из подручја сертификовања и унапређења сигурности здравствене заштите,

ђ) промовисање мјеста и улоге сертификовања у систему унапређења сигурности здравствене заштите,

е) вршење поступка ревизије сертификованих здравствених установа,

ж) праћења ефеката сертификације и предлагање мјера и стандарда за унапређење сигурности здравствене заштите,

з) процјене потреба за додатно усавршавање оцјењивача,

и) вођење регистра оцјењивача,

ј) вођење регистра сертификационих стандарда, 

к) предлагање предвиђених средстава за покривање трошкова едукације из подручја сетификовања, трошкова оцјењивања и надзора,

л) обављање и других послова које одреди директор Агенције.

У оквиру сектора за послове акредитације и квалитета организују се послови:

а) спровођења поступка акредитовања здравствених установа и издавање акредитација,

б) развијање и ревидирање акредитационих стандарда,

в) развијање система акредитовања усклађеног са међународним стандардима и праксом,

г) именовање комисије за акредитовање,

д) оцјењивање усклађености и давање информација о акредитовању и акредитационим стандардима,

ђ) вођења регистра акредитованих здравствених установа,

е) промовисање мјеста и улоге акредитовања у систему унапређења квалитета здравствене заштите, 

ж) организовање семинара и едукација из подручја акредитовања и унапређења квалитета здравствене заштите,

з) вршење надзора над акредитованим здравственим установама у дјелокругу стандарда за акредитацију,

и) праћење ефеката акредитације и предлагање мјера и стандарда за унапређење квалитета здравствене заштите,

ј) праћење и вредновање индикатора квалитета здравствене заштите,

к) пружање стручне подршке здравственим установама у праћењу и унапређењу квалитета здравствене заштите,

л) вођења регистра оцјењивача,

љ) вођења регистра експерата за поједине области,

м) вођења регистра акредитованих здравствених установа, 

н) провјере спроведених корективних мјера након оцјењивања,

њ) спровођења редовног и ванредног надзора,

о) предлагања предвиђених средстава за покривање трошкова едукације из подручја акредитовања, трошкова оцјењивања, акредитације и надзора,

п) сарадње са комисијама за квалитет у здравственим установама на изради и праћењу програма унапређења квалитета њиховог рада,

р) процјена задовољства корисника услуга здравствених установа,          

с) обављање и других послова које одреди директор Агенције.

У оквиру сектора за информационе технологије организују се послови:

а) одржавања свих елемената рачунарске мреже (hardware, software), осигуравање свих потребних оперативних процеса који ће обезбиједити нормалан рад и експлоатацију рачунарске мреже,

б) администрација сервера, активне и пасивне мрежне опреме– интерног, сервера, као и web сервера Агенције

в) развоја и управљања рачунарском мрежом,

г) израде, имплементације и тестирања плана у случају катастрофе којим ће се осигурати интегритет података (редован „bаckup“ података),

д) израде и имплементације правила за ванредне ситуације и брзи опоравак система,

ђ) праћење оптерећења система и оптимизација сервиса,

е) инсталација оперативних система и софтвера и лиценцирање одржавање и развој база података које Агенција користи за похрањивање и анализу података,

ж) контрола привилегије приступа, прављење резервних копија података,

з) анализа тренутних и будућих пројеката Агенција у циљу развоја апликација и база података за подршку пројектима,

и) пројектовања и имплементација нових апликација и база података у складу са потребама пројеката Агенције,

ј) дизајн и ажурирање интернетске странице Агенције (Website).

к) обављање и других послова које одреди директор Агенције.