Праћење индикатора квалитета у болницама Републике Српске

Један од услова за квалитетан и ефикасан рад здравствених установа је стално унапређивање клиничке праксе здравствених професионалаца. Клиничка пракса се унапређује према методама сталног побољшавања квалитета услуге. Ово је континуирани процес који започиње поређењем перформанси (резултата рада) сопствене установе или организационе јединице са перформансама сличних установа у окружењу или шире. На основу поређења, долази се до потенцијалних мјеста за унапређење, па се идентификацијом проблема и анализом потенцијалних узрока који су до њега довели, те сагледавањем могућих рјешења и издвајањем најбољег, покушавају унаприједити тренутни резултати. На основу одабраног рјешења, израђује се план активности које ће се примјењивати у пракси, пратити напредак и вршити анализа постигнутих резултата, односно степен постигнутог побољшања, те вршити одговарајућа унапређења. 

Индикатори квалитета и сигурности су квантитативне мјере, које се користе за праћење и оцјену квалитета и сигурности здравствене заштите. 

Кроз прикупљање и праћење индикатора квалитета осигурава се поуздан предуслов и ефикасан механизам за процјену успјешности клиничке праксе.

Процес прикупљања и праћења индикатора квалитета има слиједеће карактеристике: 

  • прикупљају се подаци који су релевантни за клиничку праксу и које је лако добити током редовног рада,
  • резултати су вишеструко упоредиви (могуће је и унутрашње и вањско поређење),
  • процес је континуиран,
  • резултати су јасно видљиви и доступни свим заинтересованим странама и омогућавају планирање потребних промјена у клиничкој пракси.

 

Настојање је да у болничким установама у Републици Српској заживи праћење међународно упоредивих индикатора квалитета, након чега би се квалитет рада и клиничке праксе могао упоређивати са квалитетом рада и клиничке праксе у сличним установама у региону.

O пројекту „Праћење индикатора квалитета у болницама Републике Српске“ можете прочитати овдје.