Dom zdravlja

                                                                                                 

 

BROJ KRITERIJUMA/ INDIKATORA

 

KRITERIJUM/INDIKATOR

 

PITANJE

 

ODGOVOR/POJAŠNJENJE

1.5.1.1.

Dom zdravlja ima uspostavljen sistem za kontrolu infekcije.

U indikatorima koji slijede, navodi se da „procedura za kontrolu infekcija“ treba da uključi veći broj drugih procedura. Terminološki, zbunjuje prilikom primjene.

Dalje, nacrt „Pravilnika o mjerama za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija“ govori o Programu mjera za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija (što je skoro identično krovnoj proceduri za kontroli infekcija koja se traži standardima). Kako da tumačimo ovo – da li je u pitanju jedan dokument koji zadovoljava dvije namjene?

Procedura o kontroli infekcija se može zvati krovna procedura. Bitno je da treba da sadrži sve zahtijevane elemente. 

Budući da „Pravilnik o mjerama za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija“ (Službeni glasnik RS 22/13) definiše da zdravstvena ustanova donosi Program mjera za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija i da sadržaj Programa podrazumijeva SKORO sve procedure koje su zahtjev standarda, to može biti i jedan dokument koji zadovoljava dvije namjene. U tom slučaju, Program se treba dopuniti procedurom o odlaganju medicinskog otpada (Program traži samo procedure koje se odnose na zbrinjavanje infektivnog otpada!). Također, treba imati u vidu da neke procedure, koje  se suštinski preklapaju u Programu i zahtjevu standarda, nemaju isti naslov.

1.5.1.5 B

Članovi tima stomatološke službe/ambulante potvrđuju da imaju zaštitnu opremu (zaštitne naočari, komprese/pregače) za pacijente na raspolaganju, te da je koriste da zaštite pacijente kada postoji opasnost od poprskavanja pacijenata krvlju ili tjelesnim tečnostima, odnosno kada se stvara određena količina aerosola.

Da li su potrebne zaštitne naočale za pacijenta u toku uobičajenih stomatoloških intervencija?

Ukoliko se u stomatološkoj ambulanti/službi doma zdravlja izvode intervencije u kojima postoji mogućnost da pacijent bude poprskan krvlju i tjelesnim tekućinama tokom tretmana (npr. pjeskarenje zuba, uklanjanje tvrdih zubnih naslaga ultrazvučnim instrumentima...), kao i intervencije laserom (bilo koje talasne dužine) neophodno je da stomatološka ambulanta/služba posjeduje zaštitne naočari za pacijenta (u slučaju lasera, odgovarajuće naočari za različite talasne dužine lasera koji se koristi). 

Međutim, ukoliko se u stomatološkoj ambulanti/službi ne izvode ove intervencije, posjedovanje zaštitnih naočara za pacijente nije neophodno.

1.5.10.1.A

U domu zdravlja je imenovana osoba odgovorna za protivpožarnu zaštitu, sa stručnom osposobljenošću.

Da li ova osoba mora biti zaposlena u domu zdravlja ili može biti angažovana kao spoljni saradnik (po ugovoru o djelu)?

Osoba odgovorna za protivpožarnu zaštitu može biti angažovana i kao spoljni saradnik, ukoliko ima odgovarajuću stručnu osposobljenost.

1.5.10.3

Izlazi u slučaju požara su dostupni i dovoljno široki za evakuaciju pacijenata i osoblja.

Da li se očekuje da će dom zdravlja imati zasebne požarne izlaze (zasebne požarne stepenice za objekte sa više spratova)?

Zahtjev kriterijuma ne odnosi se izričito na navedeno.

1.7.1.1.A

Dom zdravlja obezbjeđuje snabdijevanje lijekovima sa Liste osnovnih lijekova za domove zdravlja i ambulante porodične medicine FZO RS, kao i potrebnih medicinskih sredstava, ili se obezbjeđuje obavljanje tih poslova zaključivanjem ugovora sa apotekom van doma zdravlja.

U opisu način ocjenjivanja se navodi da će ocjenjivači pregledati organizacionu šemu i utvrditi da li je dom zdravlja organizovao jedinicu za snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima, odnosno tražiti na uvid ugovor sa apotekom van doma zdravlja. U malim domovima zdravlja posao snabdijevanja lijekovima spada u obaveze nekog drugog radnog mjesta (uglavnom glavne sestre) i teško da se može očekivati da formiraju organizacionu jedinicu.

U manjim domovima zdravlja biće dovoljno da postoji odgovorna osoba sa odgovarajućim rješenjem o obavljanju tih poslova. Takođe se očekuje da će postojati i ugovori sa apotekama otvorenog tipa, kao način ispunjenja kriterijuma. 

2.1.1.1.C

Članovi tima imaju pristup setu za hitne intervencije (aparat za kiseonik, set za reanimaciju i komplet za terapiju anafilaktičkog šoka), i upoznati su sa sadržajem, lokacijom i načinom primjene seta.

Šta je sadržaj „seta za reanimaciju“? Šta će ocjenjivači tražiti na uvid?

 

Minimum sadržaja seta za reanimaciju su: ambu balon, silkonska maska (odrasli i djeca), airway tubusi (različitih veličina), otvarač za usta, kliješta za jezik. Boca sa kiseonikom (može biti različite zapremine) sa reducir ventilom i maske sa crijevom za kiseonik (odrasli i djeca) se podrazumijevaju.

Set za intubaciju (laringoskop i endotrahealni tubusi), te ručni aspirator i aspiracijski kateteri, kao i druga oprema (pinceta, iglodržač, makaze za preparaciju...) mogu biti dio seta za reanimaciju ukoliko postoji potreba (npr. područne ambulante), te ukoliko su članovi tima obučeni za rukovanje i sa ovom opremom. U protivnom, ova oprema se očekuje u službi hitne pomoći.

2.1.3.1.B

Zdravstveni karton pacijenta uključuje: istoriju bolesti, zabilješke, nalaze i mišljenja od strane ljekara specijaliste, izvještaje o dijagnostičkim pretragama i dobijenim rezultatima, informisani pristanak pacijenta, otpusne liste iz bolnica.

Prema kriterijumu 1.6.1.3, pisani informisani pristanak pacijenta se ima tražiti za invazivne dijagnostičke i terapijske procedure. Koje su to invazivne procedure u porodičnoj medicini, koje zahtijevaju da pacijent kod njih da informisani pristanak? Da li se ovde misli na to da se kopija informisanog pristanka pacijenta iz drugih službi treba vratiti u porodičnu medicinu? Ako je tako, zašto se insistira na centralizaciji ove dokumentacije iz službi gdje postoje invazivne procedure (ginekologija i stomatologija)?

Plan je bio da se svi podaci o pacijentu trebaju nalaziti na jednom mjestu. Imajući u vidu moguće probleme u implementaciji nećemo insistirati da se dokumentacija centralizuje, tako da se obrasci o informisanom pristanku mogu nalaziti  u službi gdje se obavila intervencija.

2.2.2.1.C

Evidencija pregleda i tretmana svakog pacijenta u protokolu sadrži: vrijeme i način dolaska u službu, vitalne znake (za vitalno ugrožene), kratku istoriju bolesti, alergije, procjenu stanja, radnu dijagnozu, bilo koje zahtijevane pretrage, datu terapiju i/ili tretman, vrijeme prijema u službu i/ili vrijeme otpusta/transporta iz službe, dokumentovano stanje pacijenta u trenutku otpusta, odnosno nakon transporta u bolničku ili drugu ustanovu.

Kako dom zdravlja može imati informaciju o tome kakvo je stanje pacijenta nakon što je transportovan i primljen u bolnicu (odnosno otpušten iz bolnice)?

Ovdje se misli na stanje pacijenta u trenutku odlaska/otpusta iz službe/ambulante hitne pomoći, odnosno transporta/predaje pacijenta u bolničku i drugu ustanovu iz kola hitne pomoći. Dakle, radi se o stanju pacijenta neposredno PRIJE odlaska iz hitne pomoći/kola hitne pomoći (stabilizovan, poremećena svijest...).

2.6.1.1 D

Članovi tima stomatološke službe/ambulante su obučeni za tretman hitnih medicinskih stanja.

Da li radnici stomatološke službe trebaju znati pored terapije stomatoloških hitnih stanja i terapiju za sva ostala urgentna stanja? 

Svi zaposleni doma zdravlja treba da prođu obuku iz hitnih stanja (bazična kardio-pulmonarna reanimacija), odnosno da budu obučeni za tretman hitnih medicinskih stanja. Dokazi za ovaj zahtjev su sertifikati o završenoj obuci iz hitnih medicinskih stanja, te razgovor sa članovima tima o postupanju u slučaju hitnih medicinskih stanja. Ukoliko procedurom o postupanju u slučaju hitnih medicinskih stanja (usvojenom na nivou doma zdravlja) nije predviđeno da zaposleni u službi stomatologije aplikuju terapiju za hitna medicinska stanja (već npr. u tom slučaju pozivaju zaposlene u službi hitne medicinske pomoći), nije neophodno da znaju terapiju za hitna medicinska stanja. 

2.6.2.1 D

Stomatolog obavezno u karton unosi informacije o alergijama (jasno se označava alergija na anestetička sredstva i lijekove, te bilo koja stanja koja mogu uticati na stomatološki tretman), faktorima rizika, postojećim hroničnim i/ili hematološkim oboljenjima, lijekovima, imunizacijama, socijalnoj i porodičnoj anamnezi i anamnezi prethodnih bolesti.

Da li je potrebno u stomatološki karton upisati porodičnu anamnezu, socijalno-ekonomski status, životni stil i imunizaciju, s obzirom da nam je dostupan elektronski karton porodične medicine?

Ukoliko je stomatološkoj službi/ambulanti doma zdravlja dostupan elektronski lični zdravstveni karton pacijenta iz porodične medicine (odnosno pedijatrije za djecu do 6 godina), koji sadrži podatke o porodičnoj, socijalnoj anamnezi, životnom stilu i imunizacijama, nije neophodno unositi te podatke u stomatološki karton. Međutim, podatke važne za stomatološki tretman, a koji se tiču porodične, socijalne anamneze, životnog stila i imunizacija koji najčešće nisu upisani u lični zdravstveni karton u porodičnoj medicini/pedijatriji (kongenitalne anomalije vilica u porodici, parodontopatije u porodici, pušenje, konzumiranje slatkiša i zaslađenih pića, bruksizam, uslovi života i socijalno okruženje, obavljena sistematska imunizacija), potrebno je upisivati u stomatološki karton.

2.7.7.1.D

i

2.3.4.1.D

Zdravstveni radnici koji učestvuju u izvođenju imunizacije su prošli dodatnu edukaciju za vršenje imunizacije.

Da li se ovde misli samo na osoblje koje radi redovnu sistemsku imunizaciju ili na svo osoblje koje radi bilo kakvu vrstu imunizacije (sestra u hitnoj koja će dati serum protiv zmijskog ujeda, sestra u porodičnoj koja će dati vakcinu protiv gripa,...). 

Dodatnu edukaciju trebaće proći osoblje koje sprovodi redovnu sistemsku imunizaciju.

2.8.1.2.B

LJekar tima je obavezan da u terapijski karton unosi slijedeće informacije:

• dijagnozu,

• program evaluacije - procjene,

• procedure fizikalne terapije i broj svake pojedinačne procedure,

• plan trajanja terapijske epizode.

Šta se podrazumeva pod programom evaluacije-procene i pod trajanjem tretmana? Da li se trajanje odnosi na ukupan boravak pacijenta u CBR, ili na trajanje pojedinačne terapeutske intervencije (npr. dejstvo magneta)?

Trajanje se odnosi na ukupan boravak pacijenta u CBR.

2.11.1.1.A

Postoji operativni plan koji se odnosi na objekte, usklađen sa zadacima i poslovnim planom doma zdravlja.

Šta će ocjenjivači podrazumijevati pod terminom „operativni plan“?

Plan bi trebalo da sadrži planirane korake u upravljanju objektima u vlasništvu doma zdravlja (ulaganje u objekte, popravka, izgradnja, održavanje, kupovina, prodaja, racionalizacija rada, unapređenje iskorištenosti...).

2.11.1.2. A

Postoji pisana procedura, usvojena na nivou ustanove, o načinu obavljanja periodičnih pregleda objekata radi provjere ispravnosti fizičkog okruženja, u cilju sprečavanja nesreća i povreda, održavanja fizičkog okruženja, sigurnih uslova za ljude.

Da li se pod terminom „periodična inspekcija“ podrazumijeva „periodični pregled“ naveden u tekstu kriterijuma? Inspekcija podrazumijeva da se uključuju inspektori, koji nisu zaposleni u ustanovi.

Da, periodični pregled.

Poglavlje 2.2

Služba/ambulanta hitne medicinske pomoći

Da li se odredbe standarda koje se odnose na Službu hitne medicinske pomoći primenjuju i u DZ gde ne postoji posebna takva služba, već se te usluge pružaju od strane dežurnih/pripravnih lekara porodične medicine?

Da.