Održana radionica o upravljanju kliničkim rizikom i upravljanju neželjenim događajima

U Beogradu je 16. i 17. decembra 2013. godine u organizaciji Biroa za tehničku pomoć i razmjenu informacija (TAIEX- Technical Assistance and Information Exchange), posebnog odjeljenja u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja Republike Srbije, a u ime Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope i Regionalnog razvojnog centra za akreditaciju i kontinuirano unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, održana dvodnevna radionica o upravljanju kliničkim rizikom i neželjenim događajima.

Radionica je organizovana u sklopu aktivnosti povezanih sa Preporukom Savjeta Evropske unije o sigurnosti pacijenta, uključujući sprečavanje i kontrolu intrahospitalnih infekcija (2009/C 151/01), koja je donesena 9. juna 2009. godine u Luksemburgu. Savjet Evropske unije preporučuje da države članice Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope razvijaju, održavaju i unapređuju sveobuhvatni sistem izvještavanja i učenja, tako da su obim i uzroci neželjenih događaja definisani čime se omogućava razvoj efikasnih rješenja. Sigurnost pacijenta treba da je dio redovne edukacije i obuke zdravstvenih radnika kao pružaoca zdravstvene zaštite. Takođe, na radionici je razmatran uticaj sigurnosti pacijenta na kliničke ishode u zemljama članicama mreže i potreba da se identifikuju zajednički izazovi i aktivnosti neophodni za prepoznavanje sigurnosti pacijenta među članicama mreže i usklađivanje sa zahtjevima EU.

Tokom radionice svoje su radove prezentovali Pia Knudsen, iz Agencije za sigurnost i žalbe pacijenata Danske; Lucia Guidotti, iz Ministarstva zdravlja Italije; Adriana Galan, iz Instituta za javno zdravlje Rumunije; Hanne Tønnesen, iz Centra za promociju zdravlja bolnice Frederiksbegr Danska; Yvonne Tuitert, iz Ministarstva zdravlja Holandije i Maria Ruseva, predstavnik i izvjestilac izvršnog vijeća Zdravstvene mreže za jugoistočnu Evropu.

Pored pomenutih eksperata, na radionici su razmijenili iskustva iz oblasti sigurnosti pacijenta, oblasti zakonske regulative i dostignuća i prestavnici Moldavije, Izraela, Albanije, Federacije Bosne i Hercegovine, Rumunije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Republiku Srpsku su predstavljali direktor Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske Siniša Stević i šef Sektora za sertifikaciju Vesna Vujić-Aleksić. Dr Stević je bio predsjedavajući drugog dana radionice, kada su na programu bile teme iz oblasti upravljanja kliničkim rizikom.

Tim Agencije je na radionici predstavio i naša iskustva iz upravljanja kliničkim rizikom i upravljanja neželjenim događajima, oblastima koje su obuhvaćene sertifikacionim standardima za zdravstvene ustanove.

Ova radionica predstavlja jednu od prvih aktivnosti na putu ostvarenja ciljeva Strategije 2020 Jugoistočne Evrope kojom je po prvi put zdravstvo predstavljeno kao jedan od osnovnih elemenata inkluzivnog rasta. Jedan od četiri cilja definisanih ovom Strategijom je i uvođenje mjera za unapređenje zdravlja stanovništva sa fokusom na siromašne i marginalizovane grupe, jačanjem kapaciteta za pružanje visoko kvalitetnih usluga i promociju zdravlja.

Učešće na ovom skupu i razmjena iskustava i ideja sa učesnicima iz drugih zemalja za naše predstavnike je od velikog značaja, posebno za aktivnosti koje Agencija preduzima u cilju daljeg unapređenja našeg zdravstvenog sistema.

Nazad na Novosti