Predstavljen projekat uvođenja sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj

Izvor: web stranica MZSZ RS

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, organizovalo je u utorak, 28.05.2012. godine predstavljanje projekta „Uvođenje sistema menadžmenta i sistema kvaliteta u zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj; jačanje kapaciteta domova zdravlja i uspostavljanje procesa sertifikacije domova zdravlja, akreditacije laboratorija i kontinuiranog unapređenja na primarnom nivou zdravstvene zaštite u javnom sektoru“. Prezentaciji su, osim predstavnika Ministarstva, prisustvovali i predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja, Instituta za javno zdravstvo, kao i direktori svih domova zdravlja u Republici Srpskoj.

Prema riječima Gordana Jelića, direktora Jedinice za koordinaciju projekata pri Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite ovaj projekat je direktna podrška Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je obavezao sve zdravstvene ustanove u RS da moraju proći postupak zvanične sertifikacije.

„Sertifikacija u zdravstvenim ustanovama primarnog sektora podrazumijeva da se one moraju usaglasiti sa zahtjevima standarda koji se odnose na aspekte bezbjednosti pri pružanju zdravstvene zaštite, kao i kontinuirano poboljšavati kvalitet zdravstvenih usluga. Ovaj projekat je nastavak sličnog projekta započetog prije tri godine u bolničkom sektoru Republike Srpske, koji takođe ima za cilj da uspostavi jedan adekvatan kapacitet za upravljanje sistemima bezbjednosti i kvaliteta u zdravstvenim ustanovama“, rekao je Jelić. On je dodao da je ovim projektom, Republika Srpska jedinstven slučaj u jugoistočnoj Evropi gdje sve zdravstvene ustanove u javnom sektoru uspostavljaju sistem kvaliteta i sigurnosti zdravstvene zaštite.

"Kroz uspostavljanje vrlo specifičnih mehanizama, vertikalne i horizontalne komunikacije i saradnje, odnosno koordinacije između svih nivoa zdravstvene zaštite radimo na uspostavljanju efikasnijeg i efektivnijeg sistema, jer ćemo kroz uspostavljanje vrlo zahtjevnih standarda doći do toga da će se izbjeći dupliranja određenih servisa koja su prisutna u sistemu i dovode do određenih neefikasnosti. Cilj nam je da kroz, na primjer, akreditaciju laboratorija dostignemo takvu situaciju da podizanjem nivoa povjerenja u laboratorijska ispitivanja izbjegnemo dupliranja laboratorijskih pretraga u domovima zdravlja i bolnicama, čime možemo direktno doprinijeti uštedama u sistemu“, naglasio je Gordan Jelić.

Direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Slobodan Stanić rekao je da je uloga Instituta na ovom sastanku da prenese iskustva koje ova ustanova ima obzirom da je u ovaj proces krenula prije pet godina, te obezbijedila sertifikat ISO 9001 i akreditaciju tri laboratorije za fizičko-hemijska ispitivanja, mikrobiologiju i ispitivanja radionuklida po standardu ISO 17 025.

„Taj standard je vrlo sličan standardu 15 189 po kojem će se kliničke laboratorije akreditovati. Jedna razlika je u neponovljivosti uzorka, a druga u tome što se tu pojavljuje i ljekar da odgovara za kvalitet izvršene usluge i procjenjuje kvalitet pružene usluge pacijentu u laboratorijskom sektoru“, rekao je Stanić. On je naglasio da jedna akreditovana i ISO sertifikovana ustanova ništa ne znači dok cijeli sistem ne prođe taj proces, tj, da je osnovni cilj da se postigne ujednačenost i standardizacija usluga, kako bi pružena usluga bila jednaka i u manjim i u većim sredinama. Time se postiže efektivnost i efikasnost sistema, dovodi do ušteda, ali obezbjeđuje i dobrobit pacijenta koji je uvijek na prvom mjestu.

Radomir Bošković, tehnički direktor firme „Bonex inženjering“ iz Beograda koja tehnički realizuje projekat, rekao je da je riječ o vrlo složenom projektu koji se sastoji iz sedam komponenti.

„Osim sertifikacije domova zdravlja, važna komponenta je ona koja se odnosi na povezivanje primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite što bi trebalo da rezultira skraćenjem puta pacijenata kroz zdravstveni sistem i lakšu komunikaciju između domova zdravlja i bolnica. Druga, važna komponenta je mjerenje kvaliteta pružanja usluga preko razvoja odgovarajućeg sistema pokazatelja koji će biti primjenjeni u domovima zdravlja i koji će govoriti o tome koji nivo kvaliteta se postiže“, naveo je Bošković. On je dodao da je projekat dodatno složen, jer u njemu učestvuju domovi zdravlja različitog nivoa razvijenosti, brojnosti, zaposlenosti i tehničke opremljenosti, neki koji su veoma napredni i završili su proces akreditacije i neki koji na tome još nisu ni počeli.

„Imajući sve ovo u vidu, mi ćemo morati, kao prvu aktivnost na projektu, obaviti snimanje postojećeg stanja da bismo dobili detaljnu analizu kako, sa metodološke strane, prići realizaciji tako složenog projekta u kome učestvuju baš sve ustanove primarne i sekundarne zdravstvene zaštite. Dodatna vrijednost ovog projekta jeste obuka jednog broja lokalnih konsultanata, onih koji će nakon završetka projekta, nastaviti da samostalno razvijaju zdravstveni sistem“, rekao je Bošković. On je dodao da će realizacija navedenog projekta trajati tri godine.

Direktorima domova zdravlja tokom prezentacije je predstavljen i podijeljen Vodič kroz sertifikaciju za domove zdravlja koji u elektronskoj verziji možete preuzeti ovdje

Nazad na Novosti