Prilog za časopis "Medici.com"

U posljednjem, avgustovskom broju časopisa "Medici.com" objavljen je članak dr Olega Grubača iz CMZ Bijeljina o seminarima PMZ koje je Agencija organizovala krajem juna mjeseca. Tekst članka prenosimo u cjelosti.

U drugoj polovini juna 2011. godine, održan je drugi krug seminara Agencije za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA), u sklopu provođenja specifičnog cilja (C1) Projekta mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini (kojeg zajednički provode entitetska Ministarstva zdravlja u saradnji sa Vladom Švajcarske i Švajcarskom agencijom za razvoj u naredne tri godine). Ovaj cilj Projekta odnosi se na poboljšano razumijevanje rukovodilaca (menadžmenta) Domova zdravlja (DZ), koji u svom sastavu imaju službu Centar za mentalno zdravlje (CMZ), ali i na uspostavljanje bolje saradnje CMZ sa ostalim službama unutar domova zdravlja, kao i sa drugim službama javnog sektora u zajednici u kojoj djeluju. Iz tog razloga ovi seminari su nazvani »Značaj i uloga Centra za mentalno zdravlje unutar Doma zdravlja« i održavaju se u ciklusima, na regionalnom nivou. Prvi krug/ciklus ovih seminara održan je krajem 2010. godine, kada su uz ostale sadržaje, učesnici popunili tada predočeni upitnik, koji je poslužio kao osnova za istraživanje i kreiranje daljih specifičnih potreba učesnika i programa Projekta.

                                        

  

Poput prethodne serije seminara, i u ovom edukativno-interaktivnom ciklusu učesnici su bili direktori domova zdravlja, rukovodioci CMZ, bolničkih odjeljenja i klinika u Republici Srpskoj, zajedno sa direktorima Centara za socijalni rad iz opština u kojima rade CMZ. U toku jednodnevnih seminara održanih u Banjoj Luci, Trebinju i Tesliću, prezentovani su rezultati pomenutog istraživanja (Doc. dr sc S. Dušanić) i primjeri dobrih praksi u procesu akreditacije CMZ (iz Brčkog i Bijeljine), odnosno razvijanja modela uspješne saradnje sa drugim relevantnim subjektima (Doboj), dok je ekspertno predavanje iz socijalne psihijatrije o mjestu i ulozi CMZ održao Prof. M. Munjiza iz Beograda. Kao i prethodnog puta učesnici su kroz grupni rad imali specifičan zadatak: priliku da na osnovu datog modela kreiraju svoje forme Memoranduma o saradnji i razumijevanju, kao uvježbavanja buduće konkretne primjene znanja stečenih tokom ovog treninga. Prilikom prezentovanja grupnog rada izneseni su i dosada već načinjeni ostali pozitivni primjeri prakse ove vrste saradnje sa zajednicom iz većeg broja CMZ koji su učestvovali u treningu. U sklopu socijalnog dijela seminara, upriličenog iza njegovog završetka, učesnici su imali ponovljenu priliku za međusobno bolje upoznavanje i razmjenu iskustava.

I ovoga puta nam je ASKVA obezbijedila odlično organizovane i pripremljene, pragmatične i korisne informacije, kao i konkretne mogućnosti njihove primjene u našem daljem unapređenju saradnje sa svim javnim službama u našim zajednicama, a sve u cilju daljeg poboljšanja kvaliteta usluga koje pružamo posjetiocima i korisnicima Centara za mentalno zdravlje kroz multidisciplinarni pristup zaštiti mentalnog zdravlja u zajednici, već ustanovljenog i primjenjljivog modela u našoj zemlji. Treći krug ovih seminara nastavlja se u septembru 2011. godine.

Pripremio:

Dr Oleg Grubač, CMZ Bijeljina

Nazad na Novosti