Projekat JU ASKVA i Svjetske zdravstvene organizacije - Monitoring i evaluacija projektne intervencije „Procjena rizika i menadžment kard

 

JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA) imenovanaje od strane Ministarstva zdravLJa i socijalne zaštite Republike Srpske za sprovođenje projektne aktivnosti monitoringa i evaluacije projektne intervencije „Procjena rizika i menadžment kardiovaskularnih bolesti“ u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u okviru projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboLJšanje zdravLJa stanovništva u Bosni i Hercegovini (BiH)”, koji se implementira u Republici Srpskoj u saradnji sa SZO i SDC. Za monitoring i evaluaciju intervencije projekta biće korišćena usvojena lista 9 projektnih indikatora za procjenu rizika i menadžment kardiovaskularnih bolesti, koju je SZO usaglasila sa Ministarstvom zdravLJa i socijalne zaštite Republike Srpske.

Kako bi jojbilo omogućeno da u saradnji sa davaocima usluga na primarnom nivou zdravstvene zaštite uspješno sprovede dodijeLJenu aktivnost, JU ASKVA je pristupila potpisivanjumemoranduma o razumijevanju i saradnji kojim se uređuje okvir međusobne tehničke i poslovne saradnje, te omogućujepristup i obrada podataka potrebnih za izračunavanja odabranih indikatora za procjenu i menadžment rizika od kardiovaskularnih bolesti za sve timove porodične medicine obuhvaćene obukom/profesionalnom edukacijom koju sprovode katedre za porodičnu medicinu u sastavu Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci i Medicinskog fakulteta u Foči.JU ASKVA je aktivno ukLJučena u pomenute edukacije kroz predavanje na temu „Monitoring i evaluacija kontinuirane profesionalne edukacije za procjenu kardiovaskularnog rizika i menadžmenta kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti/porodičnoj medicini“. Edukacijom će tokom perioda juni 2016 – juni 2017. godine biti obuhvaćeno 490 timova porodične medicine iz Republike Srpske i 30 timova porodične medicine iz Distrikta Brčko. Za sve timove obuhvaćene edukacijom JU ASKVA ćepravovremeno pripremiti iodgovarajućeinformacijeo načinu evaluacije projektne aktivnosti i evidentiranjupodataka u ciLJu dobijanja početne analize stanja vezano za praćenje pacijenata sa kardiovaskularnim oboLJenjima.

Nazad na Novosti