Пројекат ЈУ АСКВА и Свјетске здравствене организације - Мониторинг и евалуација пројектне интервенције „Процјена ризика и менаџмент кард

 

ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА) именованаје од стране Министарства здравЉа и социјалне заштите Републике Српске за спровођење пројектне активности мониторинга и евалуације пројектне интервенције „Процјена ризика и менаџмент кардиоваскуларних болести“ у примарној здравственој заштити у оквиру пројекта „Јачање и унапређивање модерних и одрживих јавноздравствених стратегија, капацитета и услуга за побоЉшање здравЉа становништва у Босни и Херцеговини (БиХ)”, који се имплементира у Републици Српској у сарадњи са СЗО и СДЦ. За мониторинг и евалуацију интервенције пројекта биће коришћена усвојена листа 9 пројектних индикатора за процјену ризика и менаџмент кардиоваскуларних болести, коју је СЗО усагласила са Министарством здравЉа и социјалне заштите Републике Српске.

Како би јојбило омогућено да у сарадњи са даваоцима услуга на примарном нивоу здравствене заштите успјешно спроведе додијеЉену активност, ЈУ АСКВА је приступила потписивањумеморандума о разумијевању и сарадњи којим се уређује оквир међусобне техничке и пословне сарадње, те омогућујеприступ и обрада података потребних за израчунавања одабраних индикатора за процјену и менаџмент ризика од кардиоваскуларних болести за све тимове породичне медицине обухваћене обуком/професионалном едукацијом коју спроводе катедре за породичну медицину у саставу Медицинског факултета у Бањој Луци и Медицинског факултета у Фочи.ЈУ АСКВА је активно укЉучена у поменуте едукације кроз предавање на тему „Мониторинг и евалуација континуиране професионалне едукације за процјену кардиоваскуларног ризика и менаџмента кардиоваскуларних болести у примарној здравственој заштити/породичној медицини“. Едукацијом ће током периода јуни 2016 – јуни 2017. године бити обухваћено 490 тимова породичне медицине из Републике Српске и 30 тимова породичне медицине из Дистрикта Брчко. За све тимове обухваћене едукацијом ЈУ АСКВА ћеправовремено припремити иодговарајућеинформацијео начину евалуације пројектне активности и евидентирањуподатака у циЉу добијања почетне анализе стања везано за праћење пацијената са кардиоваскуларним обоЉењима.

Назад на Новости