Saradnja sa Projektom jačanja sestrinstva u BiH – izrada standarda sestrinske prakse

JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske (ASKVA), kao vodeći pokretač u zdravstvenom sistemu u oblasti poboljšanja kvaliteta i sigurnosti, te razvoja i primjene standarda, vodiča i protokola, već dugi niz godina intenzivno sarađuje sa Projektom jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini (ProSes), čiji je opšti cilj da doprinese unapređenju zdravstvenih ishoda u BiH kroz poboljšanje kvaliteta i efikasnosti usluga medicinskih sestara/tehničara, posebno na nivou primarne zdravstvene zaštite, te povećanje pristupa uslugama medicinskih sestara/tehničara za ugrožene grupe stanovništva. Činjenica je da su sadašnji zdravstveni sistem i obrazovanje zdravstvenih radnika u Bosni i Hercegovini (BiH) primarno usmjereni na kurativnu zdravstvenu zaštitu i ljekarske usluge, čime je ograničen potencijal sestrinske radne snage da odgovori na sadašnje i buduće zdravstvene potrebe stanovništva, a posebno potrebe ugroženih grupa stanovništva. Pored toga, značajni nedostaci prisutni u kompetencijama i praksi medicinskih sestara/tehničara negativno utiču na efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema u zemlji, slabe dostignuća postojećih reformi (na primjer, u porodičnoj medicini) i ostavljaju zemlju nedovoljno spremnom da odgovori na izmjenjene zdravstvene potrebe stanovništva.

Zbog toga je za ostvarenje zajednički postavljenog cilja razvoja standarda sestrinske prakse, od presudnog značaja izgradnja kapaciteta medicinskih sestara i tehničara u oblastima opšteg unapređenja sigurnosti i kvaliteta i standardizacija zdravstvene njege uvođenjem sestrinskih standardnih operativnih procedura u primjenu. Samo dostizanjem kritične mase kvalitetno obrazovanih i edukovanih medicinskih sestara i tehničara i primjenom sestrinskih standardnih operativnih procedura u svim zdravstvenim ustanovama osiguraće se da rezultati ostvareni standardizacijom zdravstvene njege budu prisutni i nakon okončanja ProSes-a. Nadovezujući se na prethodno realizovane aktivnosti koje je u okviru ProSes-a sproveo Centar za zdravstveni menadžment Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske (CZM/IZJZ RS), ASKVA će u saradnji sa medicinskim sestrama i tehničarima imenovanim ispred udruženja „Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske“ u narednom periodu razviti sertifikacione/akreditacione standarde čijom primjenom će biti prepoznat značaj uloge sestrinstva na primarnom nivou zdravstvene zaštite. ASKVA će takođe u saradnji sa predstavnicima „Resursnog centra“ definisati potrebne obrasce kao i odgovarajuće indikatore za praćenje rezultata primjene novorazvijenih procedura koje se odnose na upravljanje hroničnim bolestima i uspostaviti sistem za razmjenu podataka sa domovima zdravlja koji će biti uključeni u testiranje primjene razvijenih procedura.

Nazad na Novosti