Сарадња са Пројектом јачања сестринства у БиХ – израда стандарда сестринске праксе

ЈУ Агенција за сертификацију, акредитацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске (АСКВА), као водећи покретач у здравственом систему у области побољшања квалитета и сигурности, те развоја и примјене стандарда, водича и протокола, већ дуги низ година интензивно сарађује са Пројектом јачања сестринства у Босни и Херцеговини (ПроСес), чији је општи циљ да допринесе унапређењу здравствених исхода у БиХ кроз побољшање квалитета и ефикасности услуга медицинских сестара/техничара, посебно на нивоу примарне здравствене заштите, те повећање приступа услугама медицинских сестара/техничара за угрожене групе становништва. Чињеница је да су садашњи здравствени систем и образовање здравствених радника у Босни и Херцеговини (БиХ) примарно усмјерени на куративну здравствену заштиту и љекарске услуге, чиме је ограничен потенцијал сестринске радне снаге да одговори на садашње и будуће здравствене потребе становништва, а посебно потребе угрожених група становништва. Поред тога, значајни недостаци присутни у компетенцијама и пракси медицинских сестара/техничара негативно утичу на ефикасно функционисање здравственог система у земљи, слабе достигнућа постојећих реформи (на примјер, у породичној медицини) и остављају земљу недовољно спремном да одговори на измјењене здравствене потребе становништва.

Због тога је за остварење заједнички постављеног циља развоја стандарда сестринске праксе, од пресудног значаја изградња капацитета медицинских сестара и техничара у областима општег унапређења сигурности и квалитета и стандардизација здравствене његе увођењем сестринских стандардних оперативних процедура у примјену. Само достизањем критичне масе квалитетно образованих и едукованих медицинских сестара и техничара и примјеном сестринских стандардних оперативних процедура у свим здравственим установама осигураће се да резултати остварени стандардизацијом здравствене његе буду присутни и након окончања ПроСес-а. Надовезујући се на претходно реализоване активности које је у оквиру ПроСес-а спровео Центар за здравствени менаџмент Института за јавно здравство Републике Српске (ЦЗМ/ИЗЈЗ РС), АСКВА ће у сарадњи са медицинским сестрама и техничарима именованим испред удружења „Ресурсни центар за професионални развој медицинских сестара и здравствених техничара за подручје Републике Српске“ у наредном периоду развити сертификационе/акредитационе стандарде чијом примјеном ће бити препознат значај улоге сестринства на примарном нивоу здравствене заштите. АСКВА ће такође у сарадњи са представницима „Ресурсног центра“ дефинисати потребне обрасце као и одговарајуће индикаторе за праћење резултата примјене новоразвијених процедура које се односе на управљање хроничним болестима и успоставити систем за размјену података са домовима здравља који ће бити укључени у тестирање примјене развијених процедура.

Назад на Новости