Svjetski dan sigurnosti pacijenta 2022.

Svaka osoba na svijetu će, u nekom trenutku svog života, uzeti lijek da spriječi ili liječi bolest. Ipak, lijekovi ponekad uzrokuju ozbiljnu štetu ako su nepravilno skladišteni, propisani, izdati, primijenjeni ili ako je nadzor nad njihovom primjenom nedovoljan.

Nesigurne prakse upotrebe lijekova i medikacijske greške vodeći su uzrok štete koja se može izbjeći u zdravstvenoj zaštiti širom svijeta. Medikacijske greške nastaju kada slabi sistemi upotrebe lijekova i ljudski faktor kao što je umor, loši uslovi okruženja ili manjak osoblja, utiču na sigurnost procesa upotrebe lijekova. To može dovesti do teške ozljede pacijenta, invaliditeta, pa čak i smrti. Tekuća pandemija COVID-19 značajno je pogoršala rizik od medikacijske greške i sa njom povezane štete. U tom kontekstu je „Sigurnost lijekova“ odabrana za temu Svjetskog dana sigurnosti pacijenata 2022. godine, sa sloganom „Lijekovi bez štete“.

Globalna kampanja reafirmiše ciljeve „Globalnog izazova sigurnosti pacijenata: Lijekovi bez štete“ Svjetske zdravstvene organizacije koja je pokrenuta 2017. godine. Kampanja poziva sudionike da postave  prioritete i preduzmu rane mjere u ključnim oblastima povezanim sa značajnom štetom uzrokovanom lijekovima za pacijente, nastalom zbog nesigurne prakse upotrebe lijekova. To uključuje visoko rizične situacije, tranzicije njege, polifarmaciju (istovremena upotreba više lijekova) i lijekove koji izgledaju slično (engl. „look-a-like“) ili njihovi nazivi zvuče slično (engl. „sound-a-like“). Kampanja će imati poseban fokus na posljedice pandemije COVID-19 na sigurnost lijekova, s obzirom na ozbiljno remećenje pružanja zdravstvenih usluga.

Svjetski dan sigurnosti pacijenata jedan je od globalnih dana javnog zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije. Ustanovljen je 2019. godine od strane Sedamdeset druge Svjetske zdravstvene skupštine usvajanjem rezolucije WHA72.6 – „Globalno djelovanje na sigurnost pacijenata“. NJegovi ciljevi su povećanje svijesti i angažmana javnosti, poboljšanje globalnog razumijevanja i rad na globalnoj solidarnosti i djelovanju država članica za unapređenje sigurnosti pacijenata i smanjenje štete za pacijente.

Ciljevi Svjetskog dana sigurnosti pacijenata 2022. godine su:

  1. PODIZATI globalnu svijest o velikom teretu štete uzrokovane lijekovima zbog medikacijskih grešaka i nesigurnih praksi i ZAGOVARATI hitne mjere za unapređenje sigurnosti lijekova.
  2. UKLJUČITI ključne sudionike i partnere u napore da se spriječe medikacijske greške i smanji šteta uzrokovana lijekovima.
  3. OSNAŽITI pacijente i porodice da budu aktivno uključeni u sigurnu upotrebu lijekova.
  4. NADOGRAĐIVATI implementaciju „Globalnog izazova sigurnosti pacijenata: lijekovi bez štete“ Svjetske zdravstvene organizacije.

Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske svojim svakodnevnim radom ulaže napore u unapređenje sigurnosti pacijenata. Prepoznajući važnost medikacijske greške, kao najčešćeg uzroka nastanka sprečivih neželjenih događaja u zdravstvu, fokus rada kroz proces sertifikacije zdravstvenih ustanova stavljen je posljednjih godina, između ostalog, i na aktivnosti vezane za smanjenje rizika od nastanka medikacijske greške. Segmenti procesa upotrebe lijekova (nabavka, skladištenje, propisivanje, izrada, izdavanje, primjena, nadzor nad primjenom) definisani su standardima za sertifikaciju zdravstvenih ustanova. Uočavanje bilo kakvih neusaglašenosti sa zahtjevima standarda rezultira prijedlogom korektivnih mjera i davanjem preporuka za unapređenje procesa upotrebe lijekova od strane ocjenjivača Agencije.

Takođe, predstavnica Agencije (Vesna Vujić-Aleksić, dr med) je, u sklopu Projekta jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini, kao član radne grupe učestvovala u izradi Standardnih operativnih procedura u oblasti zdravstvene njege na primarnom nivou zdravstvene zaštite. Svoj doprinos je naročito dala u izradi standardnih operativnih procedura koje se tiču sigurne primjene lijekova i koje opisuju siguran način sprovođenja ključnih koraka procesa upotrebe lijekova na način da se smanji rizik od nastanka medikacijske greške. Jedna od standardnih operativnih procedura, procedura „Sigurna primjena lijeka“, ukazuje upravo na važnost poznavanja lijeka, standardizovane provjere da li se radi o pravom pacijentu, pravom lijeku, pravoj dozi, pravom putu primjene, pravom vremenu primjene, pravom razlogu i pravoj dokumentaciji (primjena pravila „7 P“) za svaki propisani lijek pojedinačno prije svake primjene lijeka, te upoznavanje pacijenta o postupku prije primjene svakog lijeka. Sve navedene aktivnosti su upravo apostrofirane materijalima izrađenim u okviru kampanje ovogodišnjeg Svjetskog dana sigurnosti pacijenata. Nadamo se da će primjena ove i drugih standardnih operativnih procedura koje se odnose na sigurnu upotrebu lijekova unaprijediti sigurnost lijekova i dovesti do toga da lijekovi koje pacijenti primjenjuju budu lijekovi bez štete.

Izvor: https://www.who.int/news-room/events/detail/2022/09/17/default-calendar/world-patient-safety-day-2022

Standardna operativna procedura „Sigurna primjena lijeka“:

Nazad na Novosti