UČEŠĆE DR SINIŠE STEVIĆA NA 3. EVROAZIJSKOM REGIONALNOM FORUMU PROCJENE NOVIH TEHNOLOGIJA U ZDRAVSTVU (HTA)

IZMIR, TURSKA

16-18. novembar 2016.

Mr sc. dr med. Siniša Stević,  direktor JU Agencija za sertifikaciju, akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Republike Srpske je, na poziv prof. Esre Meltem Koc sa katedre za porodičnu medicinu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Izmiru, učestvovao u radu 3. Evroazijskog foruma zdravstvene tehnologije koji je održan u periodu 16-18. novembar 2016. godine u Izmiru, u sklopu kojeg je organizovan i 2. godišnji sastanak Foruma zdravstvene tehnologije.

Ministarstvo zdravlja Turske i Tursko Društvo za medicinu zasnovanu na dokazima (Turkish Evidence Based Medicine Society - KDTD) uz podršku Agencije za saradnju i koordinaciju Turske (TIKA - Turkish Cooperation and Coordination Agency), kao inicijatori evroazijske procjene zdravstvene tehnologije (HTAHealth Technology Assessment) ugostili su predstavnike Albanije, Azerbejdžana, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Kazahstana, Kirgistana, Tunisa i Turske.

Procjena novih tehnologija u zdravstvu je multidisciplinarna oblast analize politika, koja uzima u obzir medicinske, ekonomske, socijalne, etičke, zakonske i organizacione aspekte razvoja, distribucije i korišćenja medicinske tehnologije. U posljednjih trideset godina, u nekim dijelovima svijeta, kao što su Evropa i Sjeverna Amerika, postala je obavezna u procesima kreiranja politika i odluka. Posljednjih godina, HTA se rapidno proširila u regionima Latinske Amerike i Azije. U 2015. godini, uspostavljena je Evroazijska HTA inicijativa, pod vođstvom Turskog Društva za medicinu zasnovanu na dokazima i uz podršku TIKA (Turske agencije za saradnju o koordinaciju).

Nakon prvog sastanka koji je održan 12-13. marta 2015. godine u Ankari, i drugog sastanka koji je održan 27-29. novembra 2015. godine u Istanbulu s ciljem otpočinjanja regionalnih aktivnosti u smislu pokretanja donošenja odluka zasnovanih na dokazima i procjeni zdravstvene tehnologije, cilj ovogodišnjeg okupljanja je bio rad na pripremama budućeg akcionog plana Evroazijske inicijative za procjenu zdravstvenih tehnologija.

Glavne teme sastanka su bile:

1)    Restruktuiranje procesa procjene novih tehnologija u zdravstvu - međunarodna iskustva i saradnja

2)    Efekti HTA studija i mehanizmi donošenja odluka

3)    HTA u Turskoj – strategija i akcioni plan

4)    Prijedlozi strateškog dokumenta u sklopu sprovedenih studija

5)    Međuorganizaciona saradnja i ljudski resursi

6)    HTA – prijedlozi strategije s osvrtom na fiskalne politike

7)    HTA i produktivnost u naučnim istraživanjima

8)    HTA i pružanje zdravstvenih usluga (upravljanje javnim bolnicama u Turskoj).

U sklopu programske sesije koja je bila posvećena međunarodnim iskustvima i saradnji, dr Stević je održao prezentaciju na temu „Primjena informacione tehnologije u praćenju primjene kliničkih vodiča u Republici Srpskoj“.

Svi učesnici sastanka su se složili da će, u domenu svojih nadležnosti, u narednom periodu posvetiti posebnu pažnju sljedećim aktivnostima:

-      uvođenju kliničkih vodiča, kao posebno relevantnom instrumentu u kontekstu globalnih izazova sa kojim se suočavaju sistemi zdravstvene zaštite, kao što su sve veći troškovi usluga, uvođenje skupih novih tehnologija, varijacije u kliničkoj praksi i modelima pružanja usluga zdravstvene zaštite između zdravstvenih profesionalaca, institucija i geografskih regiona,

-      razmatranje korišćenja uspostavljenih i usaglašenih metoda; razvoj, kada je to prikladno, nacionalnih metodoloških i procesnih smjernica i sistema za monitoring aktivnosti procjene novih tehnologija u zdravstvu,

-      obezbjeđivanje transparentnosti; relevantnost kvaliteta i politika u istraživanjima,

-      nastojanja u jačanju veze između procjene novih tehnologija u zdravstvu, s jedne, i zakonske regulative i menadžementa, s druge strane,

-      obezbjeđivanje pristupačnih, praktično primjenjivih i na dokazima zasnovanih informacija za kreatore politika u zdravstvu, s ciljem prikladnog usmjeravanja procesa donošenja odluka koje se odnose na pravilno korišćenje tehnologije i efikasno alociranje resursa,

-      razmatranje mogućnosti saradnje sa zdravstvenim organizacijama, akademskim ustanovama, profesionalnim udruženjima i ostalim ključnim partnerima iz zemalja članica Evroazijske HTA inicijative,

-      uspostavljanje radnih grupa/odbora; zajedničke aktivnosti u cilju generisanja novih znanja u zemljama članicama i traženje potencijalnih izvora finansiranja,

-      organizovanje zajedničkih obuka, istraživanja i priprema zajedničkih publikacija,

-      uspostavljanje internetske stranice na kojoj će se razmjenjivati sve relevantne informacije, s ciljem prikupljanja i razmjene informacija i naučenih lekcija; promocija kontinuirane medicinske edukacije za zdravstvene profesionalce na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou s ciljem da se promovišu strateški planovi koji se tiču izgradnje kapaciteta za uvođenje procjene zdravstvenih intervencija i tehnologija u zdravstvu; sumiranje najboljih praksi u transparentnom i informisanom kreiranju zdravstvenih politika i odluka,

-      razvoj „know-how“ sistema koji će da omoguće bolje korišćenje resursa,

-      promovisanje jačanja nacionalnih kapaciteta za regionalno i međunarodno umrežavanje.

Zajednički zaključak svih članica Evroazijske HTA inicijative je da će se u narednom periodu sprovesti napori u pokušaju da se ostvari doprinos uravnoteženim inicijativama koje su usklađene sa raspoloživim sredstvima. Sve članice su voljne da udruženim snagama rade na unapređenju zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima, s ciljem da se obezbijedi visoko kvalitetna, sigurna zdravstvena zaštite za cijelu populaciju.

Nazad na Novosti