Učešće zaposlenih u Agenciji na seminarima i kongresima u zemlji i inostranstvu u 2017. godini

Zaposleni ASKVA-e su i u 2017. godini učestvovali na obukama, domaćim i međunarodnim konferencijama, na kojima su sticali znanja važna za dalje unapređenje rada ASKVA-e i lično usavršavanje.

Dr Siniša Stević, direktor JU ASKVA je, učestvovao je na godišnjem sastanku HTA Inicijative (Inicijativa za procjenu zdravstvenih tehnologija) koji je održan u periodu 17-21. juni 2017. godine u Rimu, Italija. Cilj sastanka bio je da se objedine iskustva na promociji dubljeg razumijevanja svih mogućnosti i izazova koje pred sisteme zdravstvene zaštite postavljaju različiti sistemski pristupi, kao i da se podstrekne saradnja u okviru HTA, te integracija između HTA i regulatornih sistema. Tokom sastanka su održane brojne diskusije na temu onog što se može zajednički postići na međunarodnom nivou i načinu na koji se može uticati na procese odlučivanja u sistemima zdravstvene zaštite kroz HTA na globalnom nivou. Zajednički zaključak svih članica HTA inicijative je da se nastavlja sa sprovođenjem napora u pokušaju da se ostvari doprinos uravnoteženim inicijativama koje su usklađene sa raspoloživim sredstvima. Sve članice su iskazale svoju spremnost da udruženim snagama nastave sa radom na unapređenju zdravstvene zaštite zasnovane na dokazima, s ciljem da se obezbijedi visoko kvalitetna, sigurna zdravstvena zaštite za cijelu populaciju. Dr Stević je održao vrlo zapaženo predavanje na temu praćenja primjene kliničkih vodiča putem odgovarajućih elektronskih i web-based aplikacija.

Dr Siniša Stević je učestvovao i na seminaru “Obuka donosilaca odluka u sistemu zdravstvene zaštite za uvođenje sistema dijagnostičkih srodnih grupa (DSG) u finansiranje bolničkih ustanova u Srbiji”, koji je održan od 24. do 26. maja 2017. na Zlatiboru, Srbija. Seminaru su prisustvovali zvaničnici Ministarstva zdravlja, predstavnici Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, predstavnici Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović - Batut“, predstavnici Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije, i direktori četrnaest zdravstvenih ustanova koje učestvuju u pilot projektu reforme načina izvještavanja i finansiranja po DSG sistemu. Dr Stević je održao predavanje na teme „Iskustva Republike Sprske u uvođenju sistema DRG“ i „DRG Indikatori kvaliteta-Klinički putevi“.

Direktor JU ASKVA je prisustvovao radu Dijaloga o politici: „Jačanje upravljanja uslugama u oblasti javnog zdravlja u zemljama članicama Zdravstvene mreže jugoistočne Evrope (South-Eastern Europe Health Network – SEEHN) održanom u Banjoj Luci 15. novembra 2017. godine u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije, kancelarije u BiH. Dijalog je organizovan u sklopu projekta „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“, a bio je fokusiran na pristupe efektivnom jačanju usluga u oblasti javnog zdravlja. Dijalog je okupio ključne aktere u BiH iz oblasti zdravstva i javnog zdravstva.

Dr Siniša Stević takođe je prisustvovao Konferenciji o sestrinstvu, održanoj u Banjoj Luci, 22-23. novembra 2017. godine, u organizaciji Projekta Jačanje sestrinstva u BiH (ProSes), kojom je obilježen kraj prve faze projekta (2012-2017). Učesnici konferencije su bili predstavnici partnera iz BiH i Švajcarske, koji su direktni ili indirektni učesnici u realizaciji projekta, te gosti iz Republike Hrvatske, Republike Srbije, Republike Slovenije i inostranstva. Konferenciji je prisustvovalo oko 170 učesnika, predstavnika institucija u BiH, Švajcarske Vlade u BiH, zdravstvenih ustanova i organizacija iz BiH i regije i mnogobrojne medicinske sestre/tehničari i korisnici.

Dr Vesna Vujić-Aleksić, rukovodilac Sektora za sertifikaciju, je u periodu 28.8.2017-1.9.2017. godine u Beču, Austrija, učestvovala u Drugoj LJetnoj školi „Pharmaceutical pricing and financing“. Edukaciju su organizovali Kolaborativni centar za cijene lijekova i politike refundiranja Svjetske zdravstvene organizacije Austrijskog instituta za javno zdravstvo Beč, Austrija i Regionalna kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije za Evropu. Školi je prisustvovalo 29 učesnika iz 19 zemalja svijeta. Predavači su bili internacionalni eksperti iz oblasti farmakoekonomike i iskusni nacionalni kreatori politika u zdravstvu, koji su podijelili svoja iskustva i dali preporuke vezane za razvoj farmaceutskih politika vezanih za cijene lijekova i refundiranje za vrijeme, prije i poslije lansiranja novih lijekova na tržište. Pored predavanja i interaktivnih radionica, te panel diskusije, organizovana je i posjeta ključnim institucijama austrijskog zdravstvenog sistema, fondu zdravstvenog osiguranja, ministarstvu zdravlja i apoteci.

Dr Savka Štrbac, rukovodilac Sektora za akreditaciju i kvalitet, učestvovala je na jednodnevnoj radionici „Perspektive akreditacije i razmjena kadrova u regionu“, koja je održana u Beogradu 31.10.2017. godine. Organizator radionice bila je Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, a pored predstavnika organizatora u radu radionice su učestvovali još i direktori i predstavnici regionalnih agencija za akreditaciju: dr Ahmed Novo iz Federacija Bosne i Hercegovine, Nina Bončić-Mijatović iz Hrvatska, dr Ante Poposki iz Makedonije i naša dr Savka Štrbac. Na ovoj radionici razmijenjena su dosadašnja iskustva i prezentovan je trenutni presjek stanja akreditacionih procesa u svakoj od regionalnih agencija. Takođe, razmotreni su mogući modeli saradnje regionalnih agencija koja bi podrazumijevala i razmjenu kadrova, kako zbog dodatne edukacije, tako i zbog sticanja novih iskustava. Dogovorena je i izrada zajedničke platforme budućeg djelovanja regionalnih agencija za akreditaciju koje su učestvovale u radu ovog sastanka.

Nazad na Novosti