Специјалистичка амбуланта

БРОЈ КРИТЕРИЈУМА/ ИНДИКАТОРА

КРИТЕРИЈУМ/ИНДИКАТОР

ПИТАЊЕ

ОДГОВОР/ПОЈАШЊЕЊЕ

1.3.1 А

Процедуре у специјалистичкој амбуланти су датиране и прегледају се најмање једном у четири године, о чему постоји запис

Обзиром да су процедуре тек урађене, може ли се сматрати индикатор испуњеним уколико постоји процедура" Управљење записима" која предвиђа преглед и ревизију процедура једном у 4 године. 

Да.

1.5.1 А

У специјалистичкој амбуланти именована је особа одговорна за противпожарну заштиту

Ко може бити именована одговорна особа за противпожарну заштиту у специјалистичкој амбуланти?

Особа одговорна за противпожарну заштиту мора имати лиценцу за обављање ове врсте послова издату од стране МУП-а РС. Уколико амбуланта нема запосленог са овом лиценцом, може ангажовати спољног сарадника.

1.4.1. Д

У специјалистичкој амбуланти проводе се корективне мјере након анализе нежељених догађаја

Шта се подразумијева под корективне мјере? Да ли је то нпр. дупла провјера дозе лијека прије примјене на пацијенту?

Уколико се наведена мјера (дупла провјера дозе лијека прије примјене лијека на пацијенту) уведе у примјену након што је погрешна доза лијека примијењена на пацијенту, ради се о корективној мјери. Корективна мјера слиједи након анализе нежељеног догађаја унутар амбуланте. Уколико се мјера проводи да би се спријечио настанак нежељеног догађаја (иако се он до тада у амбуланти није десио), ради се о превентивној мјери.

1.7.1 А

Чланови тима прошли су обуку о сигурном кориштењу опреме, у складу са својим доменом рада, о чему се води евиденција

Ко може да организује обуку и шта се дешава ако је амбуланта пар година у раду а тек сад треба званична потврда о обуци?

Обуку може организовати произвођач опреме, дистрибутер опреме или запосленик здравствене установе који је прошао обуку за рад на одређеној опреми. Обука се по правилу спроводи прије него запослени почну да раде са опремом, у складу са њиховим доменом рада. Докази о едукацији могу бити сертификати/потврде издати од стране организатора обуке или евиденција о обуци која је спроведена интерно у установи.

2.1.1 А

Тим има ажуриран списак хитних медицинских стања која се третирају у специјалистичкој амбуланти

На која хитна стања се мисли, на усмјерено специјалистичка или општа хитна стања?

Захтјев стандарда односи се на специјалистичка хитна стања која се третирају у одређеној специјалистичкој установи.

2.1.1 Д

Чланови тима специјалистичке амбуланте су обучени за третман хитних медицинских стања

Какав сертификат, за која хитна стања, ко је овлаштен за обуку и издавање сетрификата?

Ко издаје сертификат специјалисти ургентне медицине?

Захтјев стандарда односи се на општа хитна стања (кардиопулмонална реанимација, анафилактички шок, траума, бесвјесно стање, крварење...). Специјалисти ургентне медицине имају потребна знања и вјештине за извођење овакве врсте обуке. Такођер, у оквиру служби хитне медицинске помоћи неких домова здравља постоје и едукативни центри.

3.1.1 Б

Податке који се тичу утврђене дијагнозе и прописане терапије у протокол уноси искључиво љекар специјалиста/љекар опште медицине

Да ли је ово грешка јер љекар никад не уноси податке у протокол??? Осим ако се не мисли на унос у електронски картон?

Податке у здравствени картон дужан је унијети искључиво доктор медицине (било да је картон у штампаној, било у електронској форми). У протокол доктор медицине дужан је унијети само податке о утврђеној дијагнози и прописаној терапији.

4.1.1 Ц

Медицинске сестре/техничари учествују у сталној/континуираној едукацији

Која су документа о едукацији сестара/техничара?

Едукација медицинских сестара може бити организована ван установе или интерно, у установи. Докази о едукацији могу бити сертификати/потврде издати од стране организатора обуке или евиденција о обуци која је спроведена интерно у установи.

5.1.1 Ц

Чланови тима су прошли обуку о контроли инфекције, о чему се води писана евиденција

Ко може да обави обуку чланова тима, да ли је то искључиво спец.епидемиолог или може бити љекар друге специјалности?

Обуку може обавити специјалиста епидемиолог или инфектолог. Докази о компетенцијама особе да спроведе ову врсту обуке (увјерење о положеном специјалистичком испиту, лиценца Коморе доктора медицине РС, а пожељно и доказ о завршеној едукацији за едукатора), заједно са Програмом обуке и евиденцијом о обуци, биће неопходни као доказ испуњености захтјева стандарда.

5.1.1 Д

Специјалистичка амбуланта има именовану одговорну особу за контролу инфекције

Да ли из реда запослених или искључиво епидемиолог? (уговор о дјелу)

Неко од запослених може бити именована одговорна особа за контролу инфекције. Доказ за испуњеност захтјева стандарда је одлука о именовању одговорне особе, донесена од стране директора ЗУ.

5.5.1 Б

Чланови тима су прошли обуку о превенцији излагања вирусима који се преносе путем крви, као и профилаксу у случају излагања тим вирусима, о чему се води писана евиденција

Ко може да обави обуку чланова тима, да ли је то искључиво спец.епидемиолог или може бити љекар друге специјалности?

Обуку може обавити специјалиста епидемиолог или инфектолог. Докази о компетенцијама особе да спроведе ову врсту обуке (увјерење о положеном специјалистичком испиту, лиценца Коморе доктора медицине РС, а пожељно и доказ о завршеној едукацији за едукатора), заједно са Програмом обуке и евиденцијом о обуци, биће неопходни као доказ испуњености захтјева стандарда. Најчешће је ова обука дио (модул) обуке о контроли инфекције.

5.5.2 Ц

Контејнери за оштре предмете правилно се користе: не препуњавају се, не отварају се да би се оштри предмети пребацили у друге контејнере, чувају се изван домета дјеце и нису смјештени на поду

Гдје би се требали налазити контејнери за оштре предмете ако нису на поду?

У циљу превенције убода иглом особља, као важног индикатора сигурности, одлагање оштрих предмета треба да буде у складу са захтјевом стандарда, што, између осталог подразумијева да контејнери буду смјештени на радној површини која је (колико је могуће) најближа мјесту на ком се рукује оштрим предметима.

5.5.3 Б

У специјалистичкој амбуланти води се евиденција убода иглом

Убод иглом наводи се и у индикатору 1.4.1 Ц (евиденција нежељених догађаја). Да ли су то нужно двије евиденције или може бити и једна?

Евиденција убода иглом може се водити посебно или може бити саставни дио евиденције нежељених догађаја.

5.6.1

У специјалистичкој амбуланти спроводи се адекватно процес деконтаминације медицинских инструмената и уређаја.

 

Медицински уређаји се не могу стерилизовати, да ли је ово грешка?

Медицинска средства/уређаји се могу стерилисати (нпр. ендоскопи). Добра пракса, ипак, препоручује употребу једнократних средстава/уређаја (и инструмената), кад год је то могуће.

5.6.1 Б, Ц

Чланови тима одговорни за процес деконтаминације обучени су за извођење деконтаминације и воде евиденцију о њеном извођењу

Није јасно која обука за деконтаминацију кад се ради о чишћењу и пребрисавању уређаја по упутству произвођача?

Захтјев стандарда односи се на обуку из свих аспеката деконтаминације (што подразумијева и чишћење и пребрисавање), те евиденцију о њеном извођењу (у практичном смислу, захтјев се односи на евиденцију о потапању инструмената/уређаја прије стерилизације).

5.6.3 А

Записи о стерилизацији чувају се годину дана након завршене стерилизације, а укључују: списак предмета-материјала који су стерилисани, дневни тест функционалности стерилизације, тестирање на споре, ознаку серије и име руковаоца

Да ли може тестирање на тракицама? Тестирање на споре захтијева микробиолошку лабораторију што је у нашим реалним условима неизводљиво, јер и КЦ Бања Лука ради тестирање тракицама.

Записи о стерилизацији треба да укључују и хемијску, односно, биолошку контролу стерилизације. Хемијску контролу стерилизације потребно је изводити са сваким пуњењем, а биолошку периодично.

5.7.1 Ц

У амбуланти је именована одговорна особа за управљање медицинским отпадом

Ко може бити именована особа, неко из ЗУ?

Именована одговорна особа за управљање медицинским отпадом треба да буде запосленик здравствене установе. Доказ за испуњеност захтјева стандарда је одлука о именовању одговорне особе, донесена од стране директора ЗУ.

5.7.2

Специјалистичка амбуланта обезбјеђује правилно раздвајање и збрињавање медицинског отпада до транспорта на коначно одредиште

Гдје се може наћи каталог која амбалажа је прикладна за разне врсте отпада, које боје?

Правилник о категоријама отпада са каталогом (Службени гласник РС 39/05) садржи кодове медицинског отпада. Што се тиче боја, према међународном систему инфективни отпад пакује се у жуте кесе/контејнере, веома инфективни у црвене, хемијски у плаве, патоанатомски у смеђе. Етикете које се лијепе на амбалажу отпада највјероватније ће бити прилог процедури о управљању медицинским отпадом, које је Удружење доктора медицине приватне праксе РС преузело да изради за своје чланове. Такођер Вас упућујемо на Удружење у погледу избора најповољнијег понуђача за амбалажу.

5.7.2 Д

Складиштење медицинског отпада у амбуланти до одлагања или транспорта је на одговарајућим локацијама, у складу са захтјевима дефинисаним процедуром о управљању медицинским отпадом

Обзиром на "мале количине" медицинског отпада, а посебо оног инфективног, да ли би индикатор био испуњен ако би постојао  ормар-плакар (под кључем) за складиштење контејнера до њиховог транспорта? Проблем настаје због неусклађености Правилника о минималним условима за почетак рада здравствене установе (који не предвиђа постојање просторије за складиштење медицинског отпада) и индикатора који то некако између редова предвиђа.

Привремено складиштење медицинског отпада у здравственим установама може бити у некој од просторија, у коју је смјештен контејнер, и која је под кључем. Важно је да је ова просторија недоступна незапосленим лицима, да је адекватно означена (ријечима и симболом), те да се у њој одржава адекватна температура за привремено складиштење медицинског отпада (инфективни отпад се на температури 8-15 °C може чувати најдуже до 8 дана).